Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy Cell Stem Cell

Cell Stem Cell

Cell Stem Cell

20.11.2020

Dynamika hydrogelové sítě reguluje vaskulární morfogenezi

Fluidita a dynamika matrixu ovlivňuje vývoj buněk a z nich se tvořících mnohobuněčných tkání. V tomto textu autoři popisují vývoj hydrogelů se shodným složením co do polymerových komponentů, ale s jinými vazebnými kapacitami, a vliv těchto hydrogelů na vaskulární morfogenezi. Ukázalo se, že dynamika hydrogelů zvyšuje kontraktilitu buněk tvořících endoteliální kolonie (hECFC, human endothelial colony-forming cells), podporuje shlukování integrinu beta1 a rekrutování vinkulinu, což vede k aktivaci fokální adhezní kinázy (FAK) a expresi metaloproteináz. Výsledkem těchto procesů je výrazný rozvoj vaskularizace a tvorba nové bazální membrány. Nedynamické hydrogely nepodporují signalizace FAK a omezují vaskulární morfogenezi. Navíc se podařilo prokázat, že dynamické hydrogely podporují tvorbu hECFC mikrocév a angiogenezi in vivo. Výsledky ukazují, že kontraktilitu mediovanou integrinovou signalizací, která je potřebná pro tvorbu cév, umožňuje matrix s určitou dynamikou. Poznatky je možné využít ve vývoji tkání a v klinické praxi.

https://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(20)30401-X

Nikotinamidový metabolismus stojí za rezistencí na venetoclax u kmenových buněk relabující akutní myeloidní leukémie

V předešlé studii autoři prokázali, že leukemické kmenové buňky (LSCs) u pacientů s de novo akutní myeloidní leukemií (AML) jsou selektivně závislé na metabolismu aminokyselin a léčba kombinací venetoclaxu s azacitidinem (ven/aza) inhibuje aminokyselinový metabolismus a vede k zániku buněk. Ven/aza terapie však selhává u relabující/refrakterní (R/R) formy AML. To nasvědčuje tomu, že u buněk došlo ke změně metabolických vlastností. Byla provedena metabolomická analýza, která odhalila, že u relabujících LSCs došlo ke zvýšení nikotinamidového metabolismu, který aktivuje jak aminokyselinový metabolismus, tak oxidaci mastných kyselin a také oxidativní fosforylaci (OXPHOS), což umožní buňkám přežít léčbu pomocí ven/aza. Genetická nebo farmakologická inhibice nikotinamid fosforibosyltransferázy vede k selektivní eradikaci R/R LSCs, zatímco normální progenitorové/kmenové hematopoetické buňky jsou zachovány/ušetřeny. Výsledky tedy ukazují, že zvýšený nikotinamidový metabolismus stojí za rezistencí na léčbu ven/aza a metabolickou náchylností R/R LSCs.

https://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(20)30359-3

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 27, Issue 5, p693-852
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1875-9777
Odkaz na stránky: https://www.cell.com/cell-stem-cell/issue?pii=S1934-5909(19)X0012-0