Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy

Časopisy

Výběr z knihovny

JEM

JEM

04.03.2021 - Mitofagií mediovaný zánět tukové tkáně vede k diabetu typu II a jaterní inzulinorezistenci Bílá tuková tkáň (WAT) hraje důležitou roli v udržení energetické homeostázy v celém organismu. Její dysfunkce může vést k jaterní...
JID

JID

02.03.2021 - Zvýšená aktivita inflamazomů u pacientů s psoriázou způsobuje systémový zánět Psoriáza je spojená se systémovým zánětem a srdečně-cévními komorbiditami. Autoři studie hledali buněčný mechanismus tohoto stavu. Psoriáza je geneticky...
PNAS

PNAS

25.02.2021 - Množství vydechovaného aerosolu roste s postupem COVID-19, věkem a obezitou Přenos SARS-CoV-2 se děje pomocí kapének a aerosolu, které se tvoří na povrchu sliznic dýchacích cest během infekce. Autoři sledovali míru tvorby infekčních kapének a...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

23.02.2021 - Ablace IL-38 redukuje lokální zánět a závažnost experimentální autoimunitní encefalomyelitidy IL-38 je antagonista receptorů IL-1 rodiny, čímž omezuje zánět mediovaný IL-17. Dochází k omezení produkce cytokinů makrofágy a T lymfocyty. Autoři...
NEJM

NEJM

19.02.2021 - Konvalescentní plazma v léčbě vážné COVID-19 pneumonie; randomizovaná studie Plazma lidí, kteří prodělali COVID-19, se využívá k léčbě vážně nemocných s COVID-19 pneumonií. Autoři vytvořili studii, v níž bylo 339 pacientů; 228 pacientů...
Cell Host & Microbe

Cell Host & Microbe

16.02.2021 - Intranasální vakcinace lentivirovým vektorem chrání před SARS-CoV-2 v preklinických zvířecích modelech Vývoj kandidátní vakcíny proti COVID-19 se ubírá také cestou topické aplikace. Autoři vytvořili lentivirový vektor, který vyvolává tvorbu...
JACI

JACI - February 2021

12.02.2021 - Inhalační kortikoidy snižují expresi ACE2 u pacientů s CHOPN díky supresi INF typu I Mechanismy, které narušují vnímavost a náchylnost ke COVID-19 u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), zatím nebyly popsány. Přitom tito lidé...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

10.02.2021 - Zvýšená exprese CbI-b hraje negativní roli v aktivovaných lidských NK buňkách CbI-b (E3 ubiquitinová ligáza) je charakterizovaná jako vnitrobuněčný checkpoint v T lymfocytech. V této studii autoři sledovali roli CbI-b v primárních lidských NK...
NEJM

NEJM

04.02.2021 - Bezpečnost a účinnost vakcíny mRNA-1273 Vakcíny mají za úkol chránit očkované proti onemocnění či jeho těžkému průběhu. mRNA-1273 vakcína je mRNA vakcína v lipidové nanočástici, která kóduje celou délku prefuzního stabilizujícího...
JEM

JEM

02.02.2021 - BAFFR kontroluje časnou odpověď paměťových B lymfocytů, ale není nepostradatelná pro funkce germinálního centra Ligand patřící do TNF rodiny BAFF podporuje přežití naivních B lymfocytů vazbou na receptor BAFFR, což spouští potřebnou...
JID

JID

01.02.2021 - Stanovení PCSK9 v krvi a kůži psoriatiků Je prokázána spojitost mezi psoriázou a srdečně-cévními nemocemi. Mechanismus, který hraje roli v rozvoji obou patologií, zatím nebyl popsán. Proprotein konvertáza subtilisin-kexin typu 9 (PCSK9) je...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

26.01.2021 - Delece proteinů S100A8 a S100A9 zvyšuje kožní hyperplazii a podporuje Th17 odpověď v modelu psoriázy V kůži a séru pacientů s psoriázou, nemocí spojenou s produkcí IL-17, se vyskytuje vysoká koncentrace proteinů S100A8 a S100A9. Jejich exprese...
NEJ M

NEJ M

21.01.2021 - Posttranskripční genetické umlčení BCL11A v léčbě srpkovité anémie Srpkovitá anémie je charakterizovaná hemolytickou anémií, bolestí a progresivním poškozením orgánů. Vysoké hodnoty fetálního hemoglobinu (HbF), který obsahuje alfa a gama...
Cell Immunity

Cell Immunity

19.01.2021 - Na ribozomy cílící antibiotika narušují T lymfocytární efektorové funkce a mírní autoimunity blokováním syntézy mitochondriálních proteinů Antibiotika cílí hlavně na bakterie, ale ovlivňují také tělní buňky. Některá antibiotika mají...
JEM

JEM

13.01.2021 - Histaminový receptor H2 negativně reguluje diferenciaci oligodendrocytů u neonatálního hypoxicko-ischemického poškození bílé hmoty Neonatální hypoxicko-ischemická encefalopatie (HIE) je spojená s narušením bílé hmoty mozkové a vede k...
AJHG

AJHG

12.01.2021 - De novo varianty v genu POLR3B způsobují ataxii, spasticitu a demyelinizační neuropatii POLR3B kóduje druhou největší katalytickou podjednotku RNA polymerázy III, tj. enzym zapojený do transkripce. Bialelní patogenní varianty v POLR3B již byly...
JACI

JACI

08.01.2021 - Glukokortikoidy a cytokiny IL-12, IL-15, IL-18 přítomné v mikroprostředí nádoru indukují expresi PD-1 na NK buňkách Blokáda PD-1 (membránový protein 1 programované buněčné smrti) je vhodná při léčbě různých typů karcinomů díky...
NEJM

NEJM

07.01.2021 - Sitagliptin, inhibitor dipeptidyl peptidázy 4, jako profylaxe akutní reakce štěpu proti hostiteli Dipeptidyl peptidáza 4 (DPP-4) je transmembránový receptor exprimovaný T lymfocyty s ko-stimulační a aktivační funkcí. Snížení jeho exprese v myších...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

05.01.2021 - SARS-CoV-2 protilátková odpověď koreluje s tíží průběhu onemocnění u osob, které prodělaly COVID-19 COVID-19 není stále dostatečně prozkoumané onemocnění a je poptávka po diagnostických nástrojích, které by pomohly monitorovat a pochopit...
JID

JID

01.01.2021 - Kyselina acetylsalicylová chrání melanocyty a keratinocyty před UVB-indukovaným poškozením DNA in vivo UV záření spouští v kůži procesy, které vedou ke vzniku rakoviny, tj. rozvíjí se zánět, vzniká oxidační stres, poškození DNA se vznikem...
NEJM

NEJM

17.12.2020 - Bezpečnost a imunogenicita mRNA-1273 vakcíny proti SARS-CoV-2 u starších dospělých Testování kandidátních vakcín, které mají být prevencí před těžkým průběhem onemocnění COVID-19, je obzvláště důležité ve starší populaci. Autoři ve...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology - December 15, 2020

15.12.2020 - Paměť vrozené imunity po opakovaném vystavení Borrelia burgdoferi u myší koreluje se zánětlivým fenotypem Infekce bakterií Borrelia burgdorferi je přenášena klíštětem. Po inokulaci do hostitelské dermis se diseminuje po těle, nejen do kůže a...
JEM

JEM

10.12.2020 - Interferony typu I a CD8 T lymfocyty zvyšují permeabilitu střeva během chronické virové infekce Zvýšení permeability střevní bariéry je patrné u chronických virových infekcí. Příčiny alterace střevní bariéry zatím nebyly popsány. Autoři...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

08.12.2020 - Těhotenství mění vrozenou i adaptivní imunitní odpověď na infekci Zika virem v reprodukčním traktu Nedávno se zjistilo, že infekce virem Zika (ZIKV) způsobuje vrozené defekty, mikrocefalii a narušení neurologického vývoje. Zatím nebyl znám...
JACI

JACI

04.12.2020 - Účinnost a bezpečnost mepolizumabu u pacientů s hypereozinofilním syndromem Anti-IL-5 terapie je potenciální léčbou u pacientů s hypereozinofilním syndromem (HES), zatím však nebyla testována. Autoři vytvořili randomizovanou, multicentrickou,...
BBMT

BBMT

03.12.2020 - Incidence a výsledky pozdního relapsu po alogenní transplantaci kmenových buněk u pacientů s myelofibrózou U pacientů s myelofibrózou, kteří podstupují alogenní transplantaci kmenových buněk, může dojít ke komplikacím, i pozdního charakteru. V...
The Lancet

The Lancet

27.11.2020 - Ticagrelor vs. clopidogrel při použití u elektivní perkutánní koronární intervence Perkutánní koronární intervence (PCI) je spojená také s myonekrózou, která může negativně ovlivnit prognózu pacienta. V této studii autoři porovnávali...
JID

JID

26.11.2020 - Fibroblastová subpopulace CD26+ produkuje většinu kolagenu během hojení ran lidské kůže Zdrojem kolagenu a dalších proteinů, které vytváří extracelulární matrix (ECM) v pojivové tkáni, jsou fibroblasty. Jejich populace je velmi heterogenní....
The Journal of...

The Journal of Immunology

24.11.2020 - IgA spouští smrt neutrofilů, pokud jsou předtím vystaveny zánětlivým mediátorům Intravenózní imunoglobuliny (IVIG) jsou složeny z IgG protilátek a často využívány k léčbě autoimunitních onemocnění. IVIG regulují viabilitu imunitních...
Cell Stem Cell

Cell Stem Cell

20.11.2020 - Dynamika hydrogelové sítě reguluje vaskulární morfogenezi Fluidita a dynamika matrixu ovlivňuje vývoj buněk a z nich se tvořících mnohobuněčných tkání. V tomto textu autoři popisují vývoj hydrogelů se shodným složením co do polymerových...
AJHG

AJHG

12.11.2020 - Apigenin jako prenatální léčba trizomie 21 – účinky na lidských amniocytech a myším modelu Ts1Cje Trizomie 21 (T21) je spojená s atypickým vývojem centrální nervové soustavy, což je viditelné již při UZ vyšetření plodu ve druhém trimestru....
JEM

JEM

10.11.2020 - Makrofágy derivované z monocytů podporují růst kostních metastáz u pacientů s karcinomem prsu Kostní metastázy jsou hlavní příčinou úmrtí u lidí postižených karcinomem prsu. Neexistuje efektivní léčba, zatím ani nejsou dostatečně...
JACI

JACI

06.11.2020 - Astma mezi hospitalizovanými COVID-19+ pacienty a průběh nemoci Je mnoho onemocnění, která zvyšují riziko těžkého průběhu COVID-19. Jedním z nich je také astma. Autoři studie z New Yorku sledovali počty pacientů s astmatem pozitivních na...
BBMT

BBMT - November 2020

03.11.2020 - Vliv ruxolitinibu na plicní funkce po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk Ruxolitinib je selektivní inhibitor Janusovy kinázy (JAK 1/2), který se v nedávné době začal využívat k léčbě na steroidy nereagující reakce štěpu...
Blood

Blood

30.10.2020 - Přímá aktivace alternativní komplementové cesty SARS-CoV-2 spike proteiny je blokována inhibicí faktoru D SARS-CoV-2 je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje také venózní/arteriální trombózy, ikty, srdeční a mozkové infarkty, trombocytopenii...
The Journal of...

The Journal of Immunology - November 1, 2020

27.10.2020 - HIV infekce je spojena se ztrátou alveolárních regulačních makrofágů Infekce HIV typu 1 je spojena s dysfunkcí plic, kterým přitěžuje cigaretový kouř. Alveolární makrofágy (AM) jsou nejčetnější buněčnou populací imunitního systému...
JID

JID

26.10.2020 - Antiapoptotická molekula BCL2 je terapeutickým cílem u reakce štěpu proti hostiteli nereagující na léčbu steroidy Reakce štěpu proti hostiteli (nemoc GvHD) je hlavní příčinou mortality po transplantaci hematopoetických kmenových buněk....
NEJM

NEJM

22.10.2020 - Terapie inhalačním molgramostimem u autoimunitní plicní alveolární proteinózy Autoimunitní plicní alveolární proteinóza (aPAP) je vzácné onemocnění charakterizované progresivní kumulací surfaktantu a hypoxémií. Je způsobeno narušením...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

20.10.2020 - AKT reguluje aktivaci NLRP3 inflamazomu fosforylací serinu 5 NLRP3 cytosolový receptor detekuje signály nebezpečí, endogenní i mikrobiální produkty. Aktivace NLRP3 a sestavení inflamazomového komplexu, který obsahuje také adaptorové proteiny ASC a...
NEJM

NEJM

16.10.2020 - Celogenomová asociační studie vážného průběhu COVID-19 s respiračním selháním COVID-19 u některých pacientů probíhá pod obrazem závažného zápalu plic. Celogenomová asociační analýza (GWAS) může pomoci identifikovat genetické faktory,...
PNAS

PNAS

14.10.2020 - Superantigenní charakter SARS-CoV-2 spike proteinu vyvolává hyperzánětlivou odpověď T lymfocytů aktivací TCR S COVID-19 spojený multisystémový zánětlivý syndrom u dětí (MIS-C) je vážnou komplikací. Hyperzánětlivé reakce však mají v...
JEM

JEM

09.10.2020 - PKM2 podporuje diferenciaci Th17 lymfocytů a autoimunitní zánět aktivací STAT3 Diferenciace Th17 lymfocytů a jejich patogenicita závisí na metabolickém reprogramování, které indukuje změnu v glykolýze. Pyruvát kináza M2 (PKM2) je glykolytický...
JACI

JACI

06.10.2020 - Omeprazol inhibuje IgE-mediovanou aktivaci mastocytů a alergický zánět indukovaný potravinovým alergenem Pacienti s eozinofilní ezofagitidou mají ve sliznici vyšší počet mastocytů. Podávání inhibitoru protonové pumpy – omeprazolu – může...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

03.10.2020 - Alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk u paroxysmální noční hemoglobinurie Alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk (alo-HSCT) se zřídka využívá také k léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie (PHN). Data o...
PNAS

PNAS

02.10.2020 - Úbytek mikroglií zhoršuje demyelinizaci a narušuje remyelinizaci u infekce neurotropním koronavirem Mikroglie mají roli jak patogenní, tak protektivní během regenerace po demyelinizaci. Jejich přesné zapojení do procesu však zatím nebylo popsáno....
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

29.09.2020 - IL-21 podporuje paměťovou IgA odpověď Hlavním producentem IL-21 jsou Th17 a folikulární T lymfocyty. Vliv IL-21 na B lymfocytární diferenciaci a přesmyk v tvorbě protilátek je intenzivně studován. Zatím se však nezjistilo, jak IL-21 reguluje vývoj...
JID

JID

28.09.2020 - Epidermální ceramidová syntáza 4 je klíčový regulátor homeostázy kožní bariéry u myší Narušení epidermálních bariérových funkcí je spojeno s mnoha kožními nemocemi. Zatím však nebyly známy procesy spojené s udržením bariérových...
NEJM

NEJM

24.09.2020 - Avelumab jako udržovací terapie u pokročilého či metastatického uroteliálního karcinomu Chemoterapeutika založená na platině jsou léčebnou volbou u pokročilého uroteliálního karcinomu. Efektivitu léčby, tedy i přežití bez progrese a celkové...
Science

Science

18.09.2020 - Terapeutická monoklonální protilátka pro neutralizaci SARS-CoV-2 a SARS-CoV SARS-CoV-2 je původcem současné pandemie COVID-19. Zatím není schválena žádná vakcína pro terapeutické využití. Autoři popisují humanizovanou monoklonální protilátku...
Cell Immunity

Cell Immunity

17.09.2020 - Sekvenování periferních mononukleárů pacientů s COVID-19 a influenzou A COVID-19 je v současné době nejčastěji zmiňovaná infekce. V této studii autoři porovnávali imunitní odpověď na SARS-CoV-2 a influenzu A u nakažených pacientů. K tomu...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

17.09.2020 - Influenza indukuje dysfunkci alveolárních makrofágů a tím umožňuje noninvazivnímu Streptococcus pneumoniae způsobovat smrtící pneumonie Sekundární infekce Streptococcus pneumoniae je často významnou příčinou morbidity a mortality během epidemie...
Cell  Host & Microbe

Cell Host & Microbe

14.09.2020 - Neutralizace SARS-CoV-2 destrukcí prefúzního spiku Zatím není kauzální léčba na nemoc COVID-19 způsobenou RNA virem SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 váže hostitelské buňky prostřednictvím virového trimerického spike proteinu. Ten obsahuje receptorovou...
JEM

JEM

08.09.2020 - Anti-TREM2 indukuje proliferaci mikroglií a redukuje patologii v modelu Alzheimerovy nemoci TREM2 je lipidový receptor exprimovaný mikrogliemi. R47H varianta lidského TREM2 narušuje vazbu ligandu na tento receptor a zvyšuje riziko Alzheimerovy nemoci. V...
JACI

JACI - September 2020

07.09.2020 - Belinostat řeší defekty kožní bariéry u atopické dermatitidy zacílením na dysregulovanou osu miR-335:SOX6 Atopická dermatitida je v populaci stále rozšířenější. Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění a narušení bariérových funkcí...
Blood

Blood

03.09.2020 - Neutrofilní extracelulární sítě/pasti vedou k imunotrombóze u COVID-19 pacientů s ARDS COVID-19 může způsobit trombózu a ARDS. Na patogenezi těchto stavů se mohou podílet neutrofily a jimi tvořené extracelulární pasti/sítě (NET). Autoři...
PNAS

PNAS

02.09.2020 - Kyselina anakardová indukuje IL-33 a podporuje remyelinizaci v CNS Předešlé studie dokázaly, že IL-33 působí neuroprotektivně v modelech poranění centrálního nervového systému. Zatím se nevědělo, jak přesně IL-33 nervový systém chrání....
Pediatrics

Pediatrics

01.09.2020 - Genová terapie u spinální muskulární atrofie: bezpečnost a výsledky Muskulární svalová atrofie (SMA) je autosomálně recesivní dědičné onemocnění vedoucí k předčasné smrti dítěte. SMA je způsobená absencí SMN1 genu. V květnu 2019 byla FDA...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology - September 1, 2020

27.08.2020 - Denzita kolagenu moduluje imunosupresivní funkce makrofágů S tumorem asociované makrofágy (TAM) podporují růst nádoru supresí aktivity tumor infiltrujících T lymfocytů. TAM jsou považovány za hlavní limitaci efektivity protinádorové imunoterapie....
PNAS

PNAS

25.08.2020 - Proenkefalin+ regulační T lymfocyty expandované UVB zářením udržují kožní homoestázu a mají hojivé funkce Regulační T lymfocyty (Treg) exprimující CD25 a Foxp3 transkripční faktor udržují imunologickou self toleranci a suprimují imunitní...
JID

JID

23.08.2020 - Analýza mikrobiomu nepostižené pokožky 60 pacientů s hidradenitis suppurativa Hidradenitis suppurativa (HS) je chronické zánětlivé kožní onemocnění spojené se specifickými lézemi, které vykazují dysbiózu. Autoři studovali mikrobiomu klinicky...
The Lancet

The Lancet

21.08.2020 - Prevalence SARS-CoV-2 ve Španělsku, celonárodní populační seropepidemiologická studie Španělsko patří mezi COVID-19 nejzasaženější země v EU. Sérologické šetření může dát dobrý náhled na rozšíření epidemie, nalézt asymptomatické...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

20.08.2020 - Single-cell analýzy heterogenity granulocyto-monocytové progenitorové populace odhalily nové časné unipotentní neutrofilní progenitory Granulocyto-monocytové progenitory (GMPs) jsou definované jako buňky, které mohou dát vznik různým typům...
PNAS

PNAS

18.08.2020 - Hypotalamický synaptotagmin-3 hraje roli ve vývoji dietou indukované obezity a s ní spojených metabolických onemocnění Obezita je celosvětově velkým problémem. Je nutné přesně pochopit mechanismy a etiologii, čímž se lépe zacílí a prevenci a...
Blood

Blood

13.08.2020 - Treg senzitivita k FasL a relativní deprivace IL-2 posiluje imunitní dysfunkci provázející idiopatickou aplastickou anémie Idiopatická aplastická anémie (AA) má dvě klíčové charakteristiky, a to autoimunitní odpověď proti hematopoetických...
PNAS

PNAS

12.08.2020 - Mikrobiální metabolity tryptofanu regulují bariérové funkce střeva skrz aryl hydrokarbonový receptor Chronická zánětlivá onemocnění střev, včetně Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy, jsou spojené s dysbiózou střevního mikrobiomu. Data z...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

10.08.2020 - Potentní neutralizační protilátka chrání myši před SARS-CoV-2 infekcí SARS-CoV-2 je odpovědný za infekci COVID-19, která může mít i velmi závažný a život ohrožující průběh. Zatím není terapie, která by byla přímo proti tomuto viru....
AJHG

AJHG

09.08.2020 - Bialelní mutace v MI1AP jsou frekventní příčinou zástavy meiózy a vážného narušení spermatogeneze S neplodností se potýká cca 7 % mužů, ale příčiny zůstávají málo objasněné. Nejtěžší formou je neobstrukční azospermie (NOA), která...
JACI

JACI

07.08.2020 - Biomarkery vážnosti a tresholdu alergické reakce během OFC arašídy OFC (Oral food challenge) se využívá k potvrzení alergie na arašídy. Ale může být riziková, neboť může vyvolat nepředvídanou vážnou reakci. Cílem studie bylo zjistit, zda...
Blood

Blood

06.08.2020 - Inhibice JAK/STAT cesty senzitizuje CD8 T lymfocyty k dexametazonem indukované apoptóze u hyperzánětu Syndrom cytokinové bouře je vážný hyperzánětlivý stav, který je charakterizovaný nadměrnou aktivací imunitního systému. To vede k poškození...
JEM

JEM

05.08.2020 - Talin 1 kontroluje aktivaci dendritických buněk regulací sestavení TLR komplexu a signalizace Talin se zapojuje do integrin-dependentní migrace buněk. Má však i jiné regulační funkce. Jeho vliv na kožní dendritické buňky během zánětlivé...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

02.08.2020 - Transplantace hematopoetických kmenových buněk u Shwachman-Diamondova syndromu Autoři popisují výsledek transplantace hematopoetických kmenových buněk (HSCT) u 52 pacientů se Shwachman-Diamondovým syndromem (SDS). Medián věku transplantace byl 11 let...
Blood

Blood

30.07.2020 - Trombocytární dokování na VWF je prevencí proti leaku během leukocytární extravazace díky stimulaci Tie-2 Neutrofilní extravazace vyžaduje otevření endoteliální bariéry, ale nezpůsobí vždy také únik plazmy (leak). Prevencí leaku je kontrakce...
PNAS

PNAS

28.07.2020 - Chimérická hemaglutininová vakcína posiluje CD4 a CD8 ochrannou odpověď na mnoho chřipkových kmenů a subtypů Vakcíny na chřipku jsou problematické, musí být cílená a vakcinace se musí obnovovat. Virus je totiž schopen vývoje a uniká imunitní...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

26.07.2020 - Extracelulární uvolnění antigenu regurgitací dendritických buněk podporuje B lymfocytární aktivaci přes NF-κB/cRel Dendritické buňky prezentují antigeny. Pohltí je na periferii a migrují do lymfatických uzlin, kde aktivují T lymfocyty....
NEJM

NEJM

23.07.2020 - Suplementace vitaminem D jako prevence TBC infekce a nemoci Vitamin D a jeho metabolity podporují vrozenou imunitní odpověď na Mycobacterium tuberculosis. Autoři vytvořili fázi 3 randomizovanou kontrolovanou studii, která měla zjistit, zda suplementace...
PNAS

PNAS

22.07.2020 - Nový prasečí virus G4 s potenciálem vyvolat pandemii Prasata jsou považována za důležitý organismus, v němž dochází ke křížení virů, které poté mají pandemický potenciál. Systematické monitorování chřipkových virů u prasat je nezbytné...
JID

JID

21.07.2020 - Identifikování komenzála na lidské pokožce, který selektivně zabíjí Cutibacterium acnes Ovlivnění mikrobiomu a jeho modulace může být léčebnou metodou, a to i např. u akné. Jednou z nejpočetnějších bakterií na lidské kůži je Cutibacterium...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

19.07.2020 - Neonatální expozice antigenům derivovaným z komenzálních bakterií podporuje vývoj B-1 lymfocytárního repertoáru B-1 B lymfocyty vznikají z jiného vývojového programu, který je odlišný od konvenčních B lymfocytů. B-1 lymfocyty se vyvíjí...
JACI

JACI

17.07.2020 - Gal d 7 hlavní alergen v primární alergii na kuřecí maso Kuřecí maso může vyvolat vážnou alergickou reakci. Zatím však nebyly popsány alergeny, které za ní stojí. To se rozhodli změnit autoři studie. Pomocí imunoblotu zjišťovali profil...
NEJM

NEJM

16.07.2020 - Studie krému s PDE-4 inhibitorem roflumilastem u pacientů s chronickou plakovou psoriázou Systémově podávané PDE-4 ihnibitory jsou efektivní v léčbě psoriázy. Roflumilast krém obsahující PDE-4 inhibitor se také testuje jako lokální terapie...
PNAS

PNAS

14.07.2020 - IL-38 inhibuje mikrogliální zánětlivé mediátory a je snížený v amygdale dětí s nemocemi autistického spektra Nemoci autistického spektra (ASD) jsou charakterizované narušením sociálních interakcí a komunikace. Patogeneze ASD zatím není...
The Journal of...

The Journal of Immunology

12.07.2020 - Chřipka suprimují rekrutování neutrofilů do plic a exacerbuje sekundární invazivní pulmonální aspergilózu Aspergillus fumigatus je plíseň, která se nachází běžně v prostředí a může způsobit invazivní plicní aspergilózu, když dojde k...
JEM

JEM

09.07.2020 - Blimp-1 je esenciální pro alergenem indukované astma a vývoj Th2 lymfocytů v plicích Th2 imunitní odpověď je hlavní motorem pro rozvoj a udržení alergického zánětu v dýchacích cestách. Zatím nebyl znám přesný mechanismus, který posiluje...
Cell Host & Microbe

Cell Host & Microbe

08.07.2020 - CD31 (PECAM-1) je endoteliální specifický receptor pro β-toxin Clostridium perfringens Clostridium perfringens (CPB) tvoří β-toxin, který je vysoce aktivní a póry formující. Je hlavním faktorem virulence způsobující fatální nekro-hemoragické...
AJHG

AJHG

07.07.2020 - Bialelní missense patogenní varianty TRIP13 způsobují ženskou infertilitu s narušení zrání oocytu Lidská reprodukce je závislá na normální meióze, kterou procházejí během zrání oocyty. Porucha meiózy je spojená s infertilitou. V roce 206 byla...
Cell - Stem cell

Cell - Stem cell

06.07.2020 - Lidské pluripotentní kmenové buňky a z nich vytvořené modely jsou vhodné pro studium SARS-CoV-2 tropismu SARS-CoV-2 je původcem COVID-19. Je vysoká potřeba testovat virus na fyziologických modelech. Je možné využít lidské pro nemoc relevantní...
Sience

Sience

03.07.2020 - SARS-CoV2 infikuje enterocyty Pro určení afinity viru k enterocytům vytvořili autoři intestinální organoid. U mnoha pacientů se krom respiračních obtíží totiž také vyskytl průjem, zvracení, bolesti břicha. Virus byl také nalezen v análních...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

02.07.2020 - Akutní ledvinné poškození u dětí po transplantaci kostní dřeně je spojené se zvýšením CXCL10 a CXCL9 v moči Akutní poškození ledvin (AKI) je spojené s horšími výsledky mezi dětmi po transplantaci kostní dřeně (HCT). Autoři sledovali, zda...
Blood

Blood

02.07.2020 - Krátkořetězcové mastné kyseliny produkované mikrobiotou jsou spojené s ochranou proti chronické GvH nemoci Existují studie, které dokládají, že je vztah mezi gastrointestinální mikrobiotou a výsledky transplantace alogenních hematopoetických...
PNAS

PNAS

01.07.2020 - Zkracování telomer vytváří zánětlivé prostředí, které zvyšuje incidenci tumorů u dánia Incidence rakoviny se zvyšuje, a to s věkem, během něhož dochází ke zkracování telomer. Mutace telomerázové reverzní transkriptázy (tert) v daniu vede...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

28.06.2020 - Placentální myeloidní buňky chrání před ZIKV vertikálním přenosem u Rag1-/- deficitních myší Schopnost Zika viru (ZIKV) přecházet přes placentu a infikovat plod je klíčový mechanismus, jakým virus způsobuje mikrocefalii. Jak virus prostupuje...
NEJM

NEJM

25.06.2020 - Snížení sérového urátu alopurinolem a ledvinné funkce u DM 1 Vyšší hodnoty sérového urátu jsou spojené s vyšším rizikem poškození ledvin u diabetu. Snížení urátu alopurinolem může zpomalit pokles glomerulární filtrace u pacientů s DM 1...
PNAS

PNAS

24.06.2020 - Topoizomerázou 1 podpořená reparace DNA po vystavení UV záření v NER deficitních buňkách NER (nucleotide excision repair) odstraňuje helix destabilizující adukty včetně lézí vznikajících vlivem UV záření. Jedná se o CPD (cyklobutan...
JID

JID

22.06.2020 - Redukce počtu epidermálních Langerhansových buněk související s věkem je spojená s poklesem rekrutování CD14 monocytů pomocí CXCL14 Kůže je imunitním orgánem, který v první řadě plní bariérovou funkci, ale i tu obrannou. S věkem dochází...
Blood

Blood

19.06.2020 - EPCR deficit nebo blokáda funkcí chrání před krvácením do kloubů u myší s hemofilií V předešlé studii autoři prokázali, že faktor VIIa se váže na EPCR (endothelial cell protein C receptor) a indukuje tím protizánětlivou signalizaci a chrání...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

18.06.2020 - Single-cell RNA sekvenování tumor infiltrujících NK buněk odhalila, že inhibice HIF-1α zvyšuje aktivitu NK buněk Zvýšení funkcí imunitních buněk infiltrujících nádory je vhodným terapeutickým nástrojem. V této studii autoři sledovaly expresi...
PNAS

PNAS

17.06.2020 - Kombinovaná terapie inhibitory JAK/STAT a LSD1 je možnou strategií pro léčbu CEBPA/CSF3R AML Akutní myeloidní leukémie (AML) je smrtelná hematologická malignita se špatnou prognózou. Vyskytuje se často u starších lidí. I mezi těmi, kteří mají...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

15.06.2020 - Extracelulární ATP posiluje antigenem indukovanou degranulaci myších mastocytů a alergickou odpověď přes aktivaci P2X4 receptorů Extracelulární ATP uvolněné ze stimulovaných či poškozených buněk moduluje fyziologickou odpověď přes stimulaci...
NEJM

NEJM

11.06.2020 - Šíření COVID-19 na Islandu První pacient s COVID-19 byl na Islandu zachycen na konci února. V této studii autoři seznamují se šířením viru v populaci Výsledky byly shromážděné do 4. 4. 2020. Virus byl odhalen u 1221 z 9199 osob, které byly...
PNAS

PNAS

10.06.2020 - FcRn, nikoli FcγRs potencují maternálně-fetální transplacentární transport IgG protilátek IgG Fc doména má kapacitu interagovat s různými typy receptorů, včetně neontálního Fc receptoru (FcRn) a Fcγ receptors (FcγRs). FcRn regulují IgG...
JACI

JACI

09.06.2020 - Transkriptomová analýza lidské kůže identifikovala novou populaci fibroblastů a zvýšení určitých subsetů imunitních buněk u atopické dermatitidy Atopická dermatitida (AD) je zánětlivé kožní onemocněné s komplexní patogenezí, která...
Cell - Stem Cell

Cell - Stem Cell

07.06.2020 - Malomolekulární inhibitory PAPD5 obnovují aktivitu telomerázy v kmenových buňkách pacientů Genetické léze, které redukují telomerázovou aktivitu inhibují replikaci kmenových buněk a způsobují řadu neléčitelných nemocí, včetně vrozené...
AJHG

AJHG

05.06.2020 - Určení prevalence familiární hypokalciurické hyperkalcemie typ 1 a autozomální dominantní hypokalcémie typ 1: CaSR (calcium-sensing receptor) reguluje koncentraci sérového vápníku. CASR loss nebo gain funkční mutace způsobují familiární...
NEJM

NEJM

04.06.2020 - Rituximab u high-risk non-Hodgkinova lymfomu ze zralých B lymfocytů Přidání rituximabu k chemoterapii prodlužuje přežití u dospělých s B lymfocytárními onkologickými nemocemi. Zatím však nebylo testováno u dětí s high-risk non-Hodgkinovými...
JEM

JEM

02.06.2020 - Myeloidní buňky v CNS pohlcují T lymfocyty v průběhu neurozánětu Tato studie se věnovala roli myeloidních buněk v centrálním nervovém systému v patogenezi roztroušené sklerózy (RS) a zvířecím modelu (experimentální autoimunitní...
The Lancet

The Lancet

29.05.2020 - Trojkombinace interferon beta, lopinavir-ritonavir a ribavirin v léčbě COVID-19 Zatím se stále hledá účinná terapie COVID-19. V této kontrolované, randomizované studii, fáze II, bylo 127 hospitalizovaných pacientů s mírnějším či středně...
NEJM

NEJM

28.05.2020 - Presymptomatická SARS-CoV2 infekce a přenos v pečovatelském domě SARS-CoV2 se rychle šíří také v nemocničních a ošetřovatelských zařízeních. Autoři sledovali šíření COVID-19 v pečovatelském domě po identifikaci nemoci v daném...
PNAS

PNAS

27.05.2020 - Mikrobiotou produkovaný butyrát dynamicky reguluje střevní homeostázu přes regulaci s aktinem asociovaným proteinem synaptopodinem Střevní mikrobiota je dynamický systém. Narušení slizniční bariéry, často přítomný u střevních zánětů,...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

26.05.2020 - Maternální T lymfocytární odpověď v placentálních villech podporuje rekci na alograft během neinfekční villitidy Prozánětlivá rekce v placentě během těhotenství může způsobit vážné fatální komplikace, včetně růstové restrikce,...
JID

JID

25.05.2020 - Kalikrein zvyšuje svědění u atopické dermatitidy nezávisle na míře zánětu Atopická dermatitida je vysoce prevalentní svědivé zánětlivé kožní onemocnění, které vzniká jako kombinace narušení kožní bariéry a imunitní dysregulace....
NEJM

NEJM

21.05.2020 - Výskyt vážných COVID-19 v oblasti Seattlu, série případů Autoři předkládají data ohledně těžce nemocných pacientů s COVID-19. Tito byli umístěni na JIP. Jednalo se o 24 pacientů, průměrný věk 64±18 roků, Ze 63 % to byli muži. Symptomy se...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

20.05.2020 - IL-33 signalizace kontroluje vývoj makrofágů recyklujících železo ve slezině Makrofágy červené pulpy sleziny (RPM) udržují erytrocytární homeostázu a jsou potřebné k recyklaci železa. Hem indukuje expresi SPIC transkripčního faktoru u z...
PNAS

PNAS

19.05.2020 - Důležitá role autofagického proteinu v udržení integrity intestinálních kmenových buněk Intestinální epitelové buňky tvoří bariéru mezi organismem a mikroprostředím, včetně mikrobioty. Je to jedna z nejrychleji regenerujících tkání v...
The Journal of...

The Journal of Immunology

18.05.2020 - Komplexy mezi CRP a VLDL oddalují clearance bakterií během sepse CRP se zvyšuje i více než 1000x v krvi během zánětů a může vytvářet komplexy s VLDL. Tyto komplexy jsou spojené s horším stavem pacientů v sepsi. To napovídá tomu, že jejich role...
NEJM

NEJM

15.05.2020 - Randomizovaná studie Lactinu-V v prevenci rekurentních bakteriálních vaginóz Bakteriální vaginózy postihují velké množství žen v reprodukčním věku, často se jedná o rekurentní infekce, i přes dobře zvolenou antibiotickou léčbu. Je tedy...
Cell Host & Microbe

Cell Host & Microbe

14.05.2020 - Infekce a rychlý přenos SARS-CoV2 u fretek COVID-19, který může vyústit v ARDS, je způsoben virem SARS-CoV-2, jenže se objevil v Číně a rychle se rozšířil po celém světě. Je důležité pochopit, jak se virus šíří, aby se mohlo preventivně...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

12.05.2020 - Letermovir jako sekundární profylaxe CMV infekce po alogenní trasnplantaci hematopoetických kmenových buněk Letermovir inhibuje CMV a využívá se jako primární profylaxe 3 měsíce po alogenní transplantaci hematopoetických buněk (HCT). Léčba je...
PNAS

PNAS

12.05.2020 - Drozofilový model pro studium patofyziologie gastrointestinálního systému u cystické fibrózy Cystická fibróza je způsobená mutacemi v CFTR genu, jedná se o genetické recesivní onemocnění. Nejčastějšími příznaky jsou progresivní postižení...
AJHG

AJHG

11.05.2020 - Bialelické loss-of-function varianty v NUP188 způsobují syndrom spojený s neurologickými, očními a obličejovými abnormitami Nukleoporiny (NUPs) jsou důležitou složkou komplexu nukleárních pórů, které regulují nuklecytoplazmatický transport...
NEJM

NEJM

07.05.2020 - Klinická studie: léčba dospělých s vážnou COVID-19 kombinací lopinavir-ritonavir Na COVID-19 stále neexistuje léčba a zkouší se i léky, které byly vyvinuty k léčbě jiných diagnóz. Tato studie využívala kombinaci lopinavir-ritonavir u...
PNAS

PNAS

05.05.2020 - Hladovění a antimetabolická terapie podporuje uvolnění cytokinů a rekrutování imunitních buněk Buněčné hladovění je typické po tkáňovém poškození a omezení lokálního zásobení tkáně krví. Může se také objevit v případě, že...
JEM

JEM - 4 May 2020

04.05.2020 - Prozánětlivá aktivace po demyelinizaci je potřebná pro clearance myelinu a oligodendrogenezi Remyelinizaci vyžaduje také aktivitu imunitního systému. Přesné zapojení mikroglií a makrofágů do odstraňování myelinové debris po poškození myelinu a...
NEJM

NEJM

30.04.2020 - Antikoagulace s / bez clopidogrelu po transkatetrální implantaci aortální chlopně U pacientů po transkatetrální implantaci aortální chlopně (TAVI) se využívá antikoagulace. Autoři se zjišťovali, zda je vhodné přidat do léčby také clopidogrel....
PNAS

PNAS

28.04.2020 - Resolvin E1 je proreparační molekula podporující hojení poškozené střevní sliznice Resoluce střevního zánětu a reparace ran jsou aktivní procesy, které jsou mediované působením epitelu sliznice. Lipidové molekuly SPM (specialized proresolving...
JID

JID - May 2020

27.04.2020 - Kolonizace Staphylococcus aureus je zvýšená v kožních lézích u SLE a je podporována IFN zprostředkovaným narušením kožní bariéry Systémový lupus je spojený s výskytem kožních zánětů, zatím však nebyl popsán mechanismus, který za...
Science

Science - 24 APRIL 2020

24.04.2020 - Selektivní zacílení na BD1 nebo BD2 BET proteinu u rakoviny a imunozánětů 2 tandemové bromodomény BD1 a BD2 BET proteinu (bromodomain and terminal domain) umožňují vazbu s chromatinem a posílení transkripce. Léky, které inhibují obě bromodomény...
The Journal of...

The Journal of Immunology

23.04.2020 - Regulační T lymfocyty limitují pneumokokem indukovanou exacerbaci plicní fibrózy u myší Pacienti s idiopatickou plicní fibrózou jsou ohroženi život ohrožujícími epizodami akutních zhoršení (akutní exacerbace IPF), to může být způsobeno...
PNAS

PNAS

21.04.2020 - Duální role kyseliny ursolové při léčbě roztroušené sklerózy, moduluje imunitní systém a podporuje remyelinizaci Současná léčba roztroušené sklerózy je založená na imunomodulaci, ale má velmi malý vliv na neuroregeneraci poškozeného CNS....
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

17.04.2020 - Rozdílný vliv ROS na IgG vs. IgM hladiny u TLR stimulovaných B lymfocytů Kyslíkové radikály (ROS) fungují také jako druhý posel v buněčné signalizaci. V B lymfocytech jsou ROS tvořeny buď jako vedlejší produkty mitochondriální respirace, stresu...
NEJM

NEJM

16.04.2020 - Fáze 3 podávání inclisiranu u pacientů s vyššími hodnotami LDL cholesterolu Inclisiran je lék využívaný v léčbě hyperlipidémie, cílí na PCSK9. V této studii se testovala možnost udržení snížení LDL s méně častým podáváním léku....
Cell  - Immunity

Cell - Immunity

15.04.2020 - IL-33 indukuje tryptofan hydroxylázu 1 a podporuje zánětlivé ILC2 Vrozené lymfoidní buňky skupiny 2 (ILC2) regulují imunitu, zánět a tkáňovou homeostázu. Byly popsány dva rozdílní subsety ILC2: steady-state přirozené ILC2 a zánětlivé ILC2,...
Cell Host & Microbe

Cell Host & Microbe

13.04.2020 - TRPV4 z Clarových buněk slouží jako senzor poškození posilující alergický zánět v plicích Epitel dýchacích cest je místo prvního setkání inhalačního iritantu s organismem. Epitel vysílá hlášení o nebezpečí. Autoři v této studii...
JACI

JACI

09.04.2020 - Expozice dieslovým částicím zvyšuje citlivost k invazivním pneumokokovým infekcím WHO předpokládá, že znečištění ovzduší je zodpovědné za smrt 7 milionů lidí / rok, 7 % z toho je připisováno pneumoniím. Největším viníkem jsou DEPs...
PNAS

PNAS - April 07, 2020

08.04.2020 - Zacílení na cyklin dependentní kinázu 5 v léčbě melanomu Cyklin dependentní kináza 5 (CDK5) byla poprvé popsána jako neuronální specifická kináza a je také často aktivována v lidských nádorech. Autoři vytvořili CDK5 KO myši a myší model...
JEM

JEM

07.04.2020 - MGL je kritický pro odstraňování starých trombocytů Kupfferovými buňkami Z megakaryocytů denně vzniká velké množství trombocytů, které několik dní cirkulují a jsou odstraňovány v játrech. Přesný mechanismus odstraňování zatím nebyl...
AJHG

AJHG

06.04.2020 - Bialelické ADARB1 varianty jsou spojené s mikrocefalií, narušením intelektu a záchvaty RNA editující enzym ADAR2 je důležitý pro tvorbu transkriptů v mozku. Narušení ADAR2 editace vede k časnému nástupu epilepsie a předčasné smrti v myším...
Science

Science

03.04.2020 - Deplece cysteinu aktivuje ferroptózu v buňkách karcinomu pankreatu Ferroptóza je druh buněčné smrti, který vede k nežádoucí akumulaci volných kyslíkových radikálů (ROS) masivně reagujícími s lipidy. Onkogenní signalizace zvyšuje produkci...
Blood

Blood

02.04.2020 - Trombocytární glykoprotein VI ve vazbě s galektinem-3 na nádorových buňkách podporuje metastazování Je stále více jasné, že trombocyty hrají důležitou roli v metastazování kolorektálního karcinomu a karcinomu prsu. Zatím však nebyl objeven...
PNAS

PNAS

31.03.2020 - Patogenní role extrafolikulárních IL-10 produkujících CD4+CCR6+T lymfocytů u SLE Interleukin 10 je protizánětlivý cytokin, který také podporuje B lymfocytární odpověď a je zapojen také do patogeneze SLE. CD4+CCR6+IL-7R+T lymfocyty z lidských...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

30.03.2020 - IL-37 cílí na folikulární Th a B lymfocyty a tím omezuje autoimunitní myasthenia gravis IL-37 je nově identifikovaný imunosupresivní faktor. Jeho přesné funkce a zdroj zatím nejsou popsány. V této studii se autoři zaměřili na zapojení IL-37 do...
Blood

Blood

26.03.2020 - Deficit hemopexinu podporuje vznik akutního poškození ledvin u srpkovité anémie AKI (acute kidney injury) je vážnou komplikaci srpkovité anémie. Klinické důkazy naznačují, že za AKI stojí erytrocytární alarminy, ale zatím nebylo potvrzeno, co...
PNAS

PNAS

25.03.2020 - Profylaktické a terapeutické podávání remdesiviru u makaků s MERS-CoV infekcí Opakovaný výskyt MERS případů je provázený vysokou úmrtností a nedostupností efektivní antivirové léčby. Remdesivir efektivně inhibuje MERS-CoV replikaci in vitro a...
JID

JID

23.03.2020 - Topická aplikace stabilizátoru mastocytů zlepšuje narušené hojení diabetických ran Narušené hojení diabetický ran, diabetické nohy je velký problém, který může vést až k amputaci. Mastocyty regulují hojení ran u diabetiků. Autoři vytvořili...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

20.03.2020 - Diapedézou indukovaná integrinová signalizace přes LFA-1 podporuje tkáňovou imunitu indukováním exprese intrinsického komplementu C3 v imunitních buňkách Aktivita intrinsického C3 komplementu je integrální pro Th1 a Tc lymfocytární odpověď....
PNAS

PNAS

18.03.2020 - Tetraspin 6 negativně reguluje produkci exosomů Exosomy jsou extracelulární vezikuly endosomálního původu, které regulují mezibuněčnou signalizaci za fyziologických podmínek i během nemoci. Exosomy výrazně exprimují tetraspiny (TSPN) a syndekany...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

17.03.2020 - E3 ubiquitinová ligáza Fbw7 reguluje přežití zralých B lymfocytů Zralé naivní B lymfocyty exprimují BCR izotypu IgM a IgD, které reagují na antigen v sekundárních lymfoidních tkáních. Většina B lymfocytů se nedostane do kontaktu s antigenem a...
Cell Host & Microbe

Cell Host & Microbe

16.03.2020 - Fermentační produkty komenzálních bakterií ovlivňují lipidový metabolismus v enterocytech Je známé, že střevní mikrobiota umí regulovat střevní lipidový metabolismus, ale zatím nebylo popsáno, které specifické komenzální druhy se na tomto...
Science

Science

13.03.2020 - Kryo-EM struktura 2019-nCoV spike v prefúzní konformaci Propuknutí pandemie nového koronaviru 2019-nCoV zahájila masivní zkoumání tohoto viru. CoV spike (S) glykoprotein je klíčový cíl pro vakcínu, terapeutické protilátky a diagnostiku. Autoři...
PNAS

PNAS

11.03.2020 - Fibroblastový protein PI16 kontroluje neuropatickou bolest Chronická bolest je velký klinický problém, jehož mechanismus vzniku není plně pochopen. V této studii byl popsán vliv proteinu PI16, který je produkovaný fibroblasty a který kontroluje...
AJHG

AJHG

10.03.2020 - De novo varianty ve SPOP způsobují 2 klinicky rozdílné neurovývojové choroby Rekurentní somatické varianty ve SPOP jsou specifické pro rakovinu endometria a protaty. Jedná se o gain-of-function a dominantně negativní efekt ve vztahu k BET proteinům....
JEM

JEM

08.03.2020 - Inhibice syntézy prolinu a lipogeneze synergicky suprimuje růst nádoru Nádorové buňky často proliferují také v hypoxickém prostředí a reprogramují svůj metabolismus. Je tedy možné najít cíl, který zablokuje s hypoxií spojené metabolické...
Blood

Blood

05.03.2020 - Brentuximab vedotin s chemoterapií ve stadiu III/IV Hodgkinova lymfomu, 3leté sledování Fáze 3 studie ECHELON-1 prokázala, že brentiximab vedotin (A) s doxorubicinem, vinblastinem a dakarbazinem (AVD, A+AVD) vykazuje lepší efekt na progrese-free...
JACI

JACI

04.03.2020 - B lymfocyty vedou přímo k tkáňové fibróze u pacientů s IgG4 nemocí S IgG4 spojené nemoci jsou často provázené fibrotizujícím zánětem. Ke zlepšení dochází po selektivní deplecí B lymfocytů rituximabem. To dává tušit, že se na fibrogenezi...
PNAS

PNAS

03.03.2020 - AB569 je netoxická chemická tandemová látka, která zabíjí hlavní lidské patogenní bakterie Na antibiotika multirezistentní bakterie představují globální zdravotní problém, který vyžaduje rychlé řešení. V této studii autoři prokázali...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

02.03.2020 - Vliv HLA alelního mistmatch u HLA-A, HLA-B, HLA-C a HLA-DRB1 při jedné transplantaci pupečníkové krve Vliv míry alel HLA mismatch na výsledek transplantace pupečníkové krve nebyl zatím určen. Autoři retrospektivně analyzovali vliv shody HLA alel...
Science

Science

29.02.2020 - Mateřská střevní mikrobiota v graviditě ovlivňuje metabolický fenotyp potomků u myší V posledních desetiletích se výrazně zvyšuje spotřeba antibiotik, je vyšší příjem kalorií, snížení příjem vlákniny atd., což vede k výraznému...
Blood

Blood

27.02.2020 - Specifická stimulace T lymfocytů erytropoetinem u adoptivní imunoterapie U protinádorová adoptivní T lymfocytární imunoterapie je důležitým faktorem odpovědi expanze a perzistence efektorových buněk. Autoři testovali, zda mohou být T lymfocyty...
PNAS

PNAS

26.02.2020 - miRNA-196b-5p mediované snížení exprese TSPAN12 a GATA6 podporuje progresi nemalobuněčného karcinomu plic Plicní karcinomy patří mezi častou příčinu smrti. Nejčastěji se jedná o nemalobuněčné karcinomy (NSCLC). RNA vážící protein QKI...
JID

JID

25.02.2020 - Pomocí IL-1beta aktivované mezenchymální stromální buňky zlepšují uchycení kožního graftu a hojení ran díky produkci matrixových metaloproteináz a TGF-beta1 Po desetiletí se velké kožní defekty léčí autologními kožními grafty...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

24.02.2020 - Koinfekce helminty narušuje aktivaci, polarizaci a funkci monocytů u latentní TBC infekce Infekce helminty jsou známé tím, že ovlivňují T a B lymfocytární odpověď během latentní TBC. Zda helmintová infekce moduluje také monocytární odpověď...
NEJM

NEJM

20.02.2020 - Vitamin E acetát v BAL pacientů s EVALI Roste počet uživatelů, kteří používají elektronickou cigaretu a jiné vapéry, kteří mají poškození plic (EVALI – e-cigarette or vaping product use-associated lung injury). V této studii se autoři...
Cell – Immunity

Cell – Immunity

19.02.2020 - Febrilní teploty kontrolují diferenciaci a patogenitu Th17 lymfocytů Horečka je evolučně konzervovaná fyziologická odpověď na infekci. Provází také mnohé autoimunitní choroby, ale zatím nebyla pospána její roli v diferenciaci T lymfocytů a...
PNAS

PNAS

18.02.2020 - Pozitivní alosterická modulace IDO1 omezuje neurozánět L-tryptopfan (Trp), patří mezi esenciální aminokyseliny a je prekurzorem mnohých imunomodulačních metabolitů, které jsou produkovány kynureninovou a serotoninovou cestou. Kynureninová cesta je...
Science

Science

14.02.2020 - Cirkadiánní rytmy v nepřítomnosti „hodinového“ genu Bma1 Cirkadiánní hodiny mají fundamentální roli v regulaci denní fyziologie. Transkripční faktor BMAL1 je hlavní driver molekulárních hodin u savců. Delece Bma1 narušuje vzorce 24hodinové...
Cell – Host & Microbe

Cell – Host & Microbe

13.02.2020 - Měchovec lidský obchází imunitu hostitele sekrecí deoxyribonukleázy, která degraduje neutrofilní extracelulární síť Měchovec lidský je infekční parazit v tropech, jehož larvy penetrují přes pokožku. Proti patogenům se okamžitě zapojují...
The Journal of...

The Journal of Immunology

12.02.2020 - Vinpocetin suprimují zánět indukovaný Streptococcus pneumoniae, a to inhibicí ERK1 působením CYLD Zánět střevního ucha (otitis media; OM) je běžná bakteriální infekce u dětí, která je nejčastěji způsobená Streptococcus pneumoniae. Vrozená...
Cell - Stem Cell

Cell - Stem Cell

11.02.2020 - Vytvoření cévních graftů s dobrými mechanickými vlastnostmi z lidských iPSC Buňky hladké svaloviny cév mohou být derivovány z různých typů lidských indukovaných pluripotantních kmenových buněk (hiPSC) a využity k vytvoření tkáně, tj....
AJHG

AJHG

10.02.2020 - Genome-wide asociační studie identifikovala HLA-DPB1 jako signifikantní riziková faktor pro vážnou aplastickou anémii Vážná aplastická anémie (SAA – severe aplastic anemia) je vzácné onemocnění, u nějž je hypoplastická kostní dřeň a...
Science

Science

07.02.2020 - Osa AMPK−kaspáza 6 kontroluje poškození jater u nealkoholové hepatosteatózy Smrt hepatocyty má ústřední roli v nealkoholické hepatosteatóze (NASH). Aktivita AMPK (adenosine monophosphate AMP-activated protein kinase) je u pacientů snížená. KO...
JACI

JACI

06.02.2020 - Atopický ekzém a riziko fraktur u dospělých Není doposud známé, zda je spojitost mezi atopickým ekzémem a nárůstem výskytu fraktur. Autoři se rozhodli doplnit tento nedostatek, a navíc také zjistit, zda je rozdíl i mezi pacienty s různou tíží...
PNAS

PNAS -

05.02.2020 - Intestinální mikroby ovlivňují vývoj thymických lymfocytů v časném životě Thymus generuje T lymfocytární linii, která osídluje lymfatický a krevní systém. Vývoj a maturace buněk je regulována transkripčními faktory v thymických...
JEM

JEM

04.02.2020 - Imatinib posiluje protinádorovou imunitu deplecí efektorových regulačních T lymfocytů Imatinib je inhibitor tyrozikové kinázy onkogenního BCR-ABL proteinu, který je exprimován buňkami chronické myeloidní leukémie (CML). Může však blokovat také...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

03.02.2020 - Klinická účinnost konjugované pneumokokové vakcíny u pacientů s HSCT Transplantace hematopoetických kmenových buně (HSCT) je provázená vyšší citlivostí pacientů na pneumokokové infekce. Četnost výskytu je 3,81‒22,5/1000 HSCT. Riziko infekce...
Science

Science

31.01.2020 - Mikroglie monitorují a chrání neuronální funkce přes specializované somatické purinergní junkce Mikroglie jsou hlavní imunitní buňky v CNS a zajišťují homeostázu v CNS, ale jsou také zapojeny do neurologických nemocí. Mechanismus, kterým...
NEJM

NEJM

30.01.2020 - Fatální cytomegalovirová infekce u dospělého s vrozeným deficitem NOS2 Cytomegalovirus (CMV) může způsobovat vážné onemocnění u dětí a dospívajících s různými vrozenými a získanými T lymfocytárními imunodeficity. Vzácně může mít...
PNAS

PNAS

29.01.2020 - Oligodendrogliální konexin 47 reguluje neurozánět během autoimunitní demyelinizace v myším modelu roztroušené sklerózy V placích roztroušené sklerózy dochází ke ztrátě spojů mezi oligodendrogliální konexinem 47 (Cx47) s astrogliálním Cx43....
JID

JID

24.01.2020 - Transglutamináza 3 podporuje kožní zánět u atopické dermatitidy aktivací z monocytů derivovaných dendritických buněk přes DC-SIGN Atopická dermatitida je často spojená spojená se zvýšenými hodnotami IgE nejen proti cizím alergenům, ale také...
The Journal of...

The Journal of Immunology

23.01.2020 - IL-9 kontroluje autoimunitní zánět v CNS supresí produkce GM-CSF Roztroušená skleróza je autoimunitní zánětlivé onemocnění, jehož laboratorním ekvivalentem je autoimunitní encefalomyelitida (EAE). V patogenezi hrají významnou roli Th17, které...
PNAS

PNAS

22.01.2020 - NK buňky odstraňují alfa-synuklein a jejich deplece exacerbuje patologii spojenou se synukleinem v myším Synukleinopatie zahrnují také demenci s přítomností Lewyho tělísek a Parkinsonovou nemoc (PN). Lewyho tělíska se skládají z intracelulárních...
Blood

Blood

17.01.2020 - Wdr26 reguluje nukleární kondenzaci ve vyvíjejících se erytroblastech Savčí erytrocyty jsou typické absencí jádra. Mechanismy, které vedou k nukleární kondenzaci a enukleaci zatím nejsou zcela zmapovány. Autoři této studie zjistili, že Wdr26, gen...
Cell – Immunity

Cell – Immunity

16.01.2020 - Signalizace před inhibiční receptor FcγRIIB indukuje CD8 T lymfocytární apoptózu a omezuje T buněčnou imunitu Efektorové CD8 T lymfocyty jsou důležitou složkou adaptivní imunity a receptor-ligandové interakce regulují jejich přežití, což může...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology - January 15, 2020

15.01.2020 - Fibrinogen je specifický spouštěč cytolytické eozinofilní degranulace V zánětem postižené tkání jsou často nalézány intaktní eozinofilní granule, ale ne eozinofily. Eozinofily jsou zajímavě spojené s fibrinogenem a tkáňovou remodelací....
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

13.01.2020 - Alogenní transplantace kostní dřeně vs. transplantace periferních kmenových buněk u dětí s hematologickými malignitami Transplantace periferních kmenových buněk (PSCT) je alternativou k transplantaci kmenových buněk z kostní dřeně (BMT). Zatím...
Cell – Host & Microbe

Cell – Host & Microbe

10.01.2020 - Staphylococcus epidermidis vede k maturaci zdravého nazálními mikrobiomu stimulací produkce antimikrobiálních peptidů Složení mikrobiomu výrazně ovlivňuje lidské zdraví. Mechanismy, které za tím však stojí, zatím nejsou dostatečně popsány. V...
JEM

JEM

09.01.2020 - Histonová methyltransferáza Nsd2 je nutná pro diferenciaci Th folikulárních lymfocytů Folikulární Th lymfocyty jsou nezbytné pro rozvoj humorální imunitní odpovědi. Transkripční faktor Bcl6 je master-regulátor Tfh tvorby a je indukován velmi časně...
PNAS

PNAS

08.01.2020 - Mykobakteriální HflX je faktor rozpojující ribozomy a stojí za rezistencí na antibiotika Rezistence na antibiotika je nejčastěji dána proteiny, které fungují jako efluxní pumpa nebo enzymy, které modifikují použité antibiotikum nebo cíl tohoto...
JACI

JACI - January 2020

05.01.2020 - Identifikace anoktaminu 1 jako klíčového hráče v proliferace buněk jícnového epitelu u eozinofilní ezofagitidy Patologie eozinofilní ezofagitidy (EoE) je charakterizovaná jako zánět bohatý na eozinofily a přítomnosti hyperplazie bazální zóny...
AJHG

AJHG

03.01.2020 - Mutace NDNF je spojený s kongenitálním hypogodotropním hypogonadismem Kongenitální hypogonadotropní hypogonadismus (CHH) je vzácné genetické onemocnění, které je spojené s neplodností a absencí dospívání, tj. puberty. Jsou přítomné defekty v...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

29.12.2019 - Mikroprostředí nádoru po léčbě gemcitabinem vede k diferenciaci myeloidních buněk do imunosupresivního fenotypu Regulace myeloidních supresorových buněk (MDSC) během pokračujícího zánětu po opakované chemoterapii zatím nebyla popsána. V této...
JID

JID - January 2020

27.12.2019 - IL-20Rc signalizace omezuje IL-17 produkci u pacientů s psoriázou IL-17A je kritickým efektorovým interleukinem v patogenezi psoriázy. Protilátky blokující IL-17A jsou vysoce účinné v léčbě psoriázy. Narušení IL-17 interleukinové singalizace,...
Science

Science

20.12.2019 - Adaptivní mutabilita kolorektálního karcinomu v odpovědi na terapii Rezistence k léčbě je velkou překážkou v léčbě nádorových onemocnění. Vzhledem k rozmanitosti buněk v nádoru je možné, že již při zahájení terapie se v nádorové mase...
Cell – Immunity

Cell – Immunity

19.12.2019 - Věkem-ovlivněná dopaminergní inervace posiluje Th2 alergický zánět v plicích Děti jsou náchylnější k vývoji alergického astmatu než dospělí. Inervace periferních tkání se vyvíjí ještě po narození. Neurony mohou modulovat zánět v tkáni...
PNAS

PNAS

17.12.2019 - Absence laminu B1 v migrujících neuronech způsobuje ruptury v jaderné membráně a buněčnou smrt Deficit laminu B1 nebo B2 způsobuje defekt v migraci neuronů během vývoje kortexu a redukuje přežití neuronů. Abnormality v neuronální migraci jsou...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

15.12.2019 - Chronická konzumace etanolu redukuje existující CD8 paměťové lymfocyty a je spojená s narušením ochrany proti re-expozici chřipkovému viru Chronická konzumace alkoholu je spojená s horším průběhem během plicních infekcí. Předešlá studie na...
Cell – Host & Microbe

Cell – Host & Microbe

13.12.2019 - Toxinem indukovaná aktivace IL-1R signalizace umožňuje v časném životě odlišit patogenní vs. komenzální kožní bakterii Organismus si musí vyvinout toleranci ke komenzálním mikrobům a ochránit se před infekčními patogeny. Zatím nebyl popsán...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

11.12.2019 - Vážný syndrom uvolněné cytokinů po transplantaci haploidentických periferních krevních kmenových buněk Zánětlivé cytokiny uvolněné aktivovanými lymfocyty a buňkami vrozené imunity v kontextu buněčné terapie mohou způsobit horečku,...
PNAS

PNAS

10.12.2019 - Zvýšení hodnot muscleblindu léčbou chlorochinem zmírňuje fenotyp myotonické dystrofie 1 in vitro a v in vivo modelech Myotonická dystrofie typ 1 (DM1) je život ohrožující chronická devastující neuromuskulární nemoc způsobená expanzí CTG...
Cell - Stem Cell

Cell - Stem Cell - Dec 05, 2019

09.12.2019 - PRDM16 udržuje homeostázu intestinálního epitelu kontrolou region-specifického metabolismu Metabolické cesty dynamicky regulují vývoj tkání a jejich stav. Mechanismy, které řídí metabolickou adaptaci kmenových a progenitorových buněk na...
AJHG

AJHG

09.12.2019 - Mutace v TTC29, kóduje evolučně konzervovaný axonemální protein, vede k astenozoospermii a mužské infertilitě Strukturální a funkční defekty bičíku spermií vedou k astenozoospermii, která je hlavních důvodem neplodnosti mužů. V této studii se...
JEM

JEM

06.12.2019 - Konkomitantní deficit PIK3CD a TNFRSF9 způsobuje chronickou aktivní EBV infekci T lymfocytů Infikování T lymfocyty EBV způsobuje chronickou aktivní EBV infekci (CAEBV), která je charakterizovaná T lymfoproliferativní poruchou (T-LPD). Etiologie zatím...
JACI

JACI

05.12.2019 - Fáze 2 klinické studie s delgocitinibovou mastí u pediatrických pacientů s atopickou dermatitidou Topicky aplikovaný delgocitinib (JTE-052), inhibitor Janusovy kinázy), prokázal klinickou účinnost u dospělých s atopickou dermatitidou. Zatím však...
PNAS

PNAS - December 03, 2019

03.12.2019 - Vitamin D vážící protein je nezbytný pro utilizaci v kůži vytvořeného vitaminu D Vitamin D je produkován v kůži po vystavení UVB. To vede k izomerizaci 7-dehydrocholesterolu na previtamin D, který spontánně izomerizuje na vitamin D. Největším...
The Lancet

The Lancet

29.11.2019 - Výsledky 6týdenní léčby 10 mg prednisolonu u pacientů s osteoartritidou ruky Osteoartritida ruky je častou patologií postihující klouby a je tlak na nalezení vhodného léčebného postupu. Osteoartritidu provází lokální zánět, který stav...
NEJM

NEJM

28.11.2019 - Randomizovaná studie léčby status epilepticus 3 vybranými antikonvulzivy U pacientů se status epilepticus se setkáváme s tím, že je refraktorní k benzodiazepinům a zatím nebylo zjišťováno, jaké léky využít. V randomizované slepé studii...
PNAS

PNAS

27.11.2019 - Hsp110 mírní alfa-synukleinovou patologii in vivo Parkinsonova nemoc je spojená s agregací presynaptického proteinu alfa-synukleinu, která vytváří patologická Lewyho tělíska. Bylo provedeno mnoho studií, která se zaobíraly mediátory agregace...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

26.11.2019 - Cvičení podporuje resoluci akutního zánětu katecholaminem zprostředkovanou stimulací biosyntézy resolvinu D1 Pravidelné cvičení je prevencí proti vývoji progresivních chronických nemocí, mechanismus, jakým funguje, není zatím znám. Autoři...
JID

JID

25.11.2019 - SIRT3 reguluje makrofágy mediovaný zánět i průběhu hojení diabetických ran Kontrola zánětu je kritická v léčbě nehojících se ran, je nutné najít jemnou rovnováhu mezi patologickým zánětem a tím, který je nutný pro zdravé hojení. Na...
Science

Science

22.11.2019 - Blokáda glutaminu indukuje rozdílné metabolické programy k překonání utlumení imunitního systému nádorem Metabolické charakteristiky nádorů jsou specifické a zásahem do nich je možné nádorové buňky ovlivnit, stejně tak i jiné buňky. Autoři...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

21.11.2019 - MHC II antigenní prezence intestinálními epitelovými buňkami iniciuje GvH nemoc a je ovlivněna mikrobiotou GvH nemoc v gastrointestinálním traktu je spojená s letalitou po alogenní transplantaci kostní dřeně. V této studii autoři zjišťovali...
PNAS

PNAS

20.11.2019 - Acetylace SOD2 na lysinu 68 podporuje reprogramování do kmenových buněk u karcinomu prsu Mitochondriální superoxiddismutáza (SOD2) suprimuje iniciaci vzniku nádoru, ale podporuje jeho invazivitu a diseminaci v pozdních stadiích nemoci. Mechanismus,...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

19.11.2019 - IL-36γ je klíčovým regulátorem neutrofilní infiltrace vaginálního mikroprostředí a omezuje neuroinvazivitu u HSV-2 infekce HSV-2 je neurotropický virus, který vyvolává perzistentní, dlouhotrvající infekce a zvyšuje riziko infikování jinými...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

16.11.2019 - Vliv NRI na klinické výsledky po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk Nutriční stav je důležitou součástí léčby rakoviny a malnutrice je sama o sobě příčnou smrti u 10 až 20 % pacientů a nádorovými onemocněními. NRI...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

15.11.2019 - Bacteriocin Listeria monocytogenes může cílit na komenzála Prevotella copri a modulovat intestinální infekci Pochopení role složek mikrobioty v prevenci nebo ovlivňování střevních infekcí je důležité. V této studii autoři popisují listeriální...
NEJM

NEJM

14.11.2019 - Apremilast v léčbě orálních lézí u pacientů s Behçetovým syndrome Malomolekulární inhibitor fosfodiesterázy 4 apremilast moduluje cytokiny, které jsou zvýšené u Behçetova syndromu. Apremilast redukuje incidenci a vážnost orálních vředů....
PNAS

PNAS

13.11.2019 - HMBG1 + C1q komplexy regulují makrofágové funkce přepnutím produkce leukotrienů na proresolvující mediátory Polarizace makrofágů je důležitá pro rozvoj a rezoluci zánětu. V předešlé studii autoři prokázali, že HMGB1 se může vázat s...
AJHG

AJHG

11.11.2019 - Somatické mutace u vaskulárních malformací u HHT jsou výsledkem bialelické ztráty ENG nebo ACVRL1 Hereditární hemoragické teleangiektázie (HHT) je klasická mendelovsky přenášená nemoc, která je spojená s vaskulárními malformacemi (VM). Ty se...
JACI

JACI

08.11.2019 - Blokování histon-deacytylázové aktivity jako nový cíl u defektů epitelu u pacientů s alergickou rinitidou Defekty v epiteliálních bariérových funkcích jsou často nacházené u pacientů s alergickou rhinitidou (AR) a astmatem. Mechanismus, který za...
NEJM

NEJM - November 7, 2019

07.11.2019 - Elexacaftor–Tezacaftor–Ivacaftor u cystické fibrózy se single Phe508del alelou Cystická fibróza je způsobená mutací v genu kódujícím CFTR protein. U téměř 90 % pacientů má minimálně jednu kopii Phe508del-CFTR mutaci. Této studie se...
PNAS

PNAS

06.11.2019 - Kombinace anti-CTLA-4 + anti-PD-1 terapie vede částečně přes jiné buněčné mechanismy než monoterapie Imunologická léčba, kdy je nutné tlumit aktivitu imunitního systému, cílí na negativní kostimulační molekuly, tj. CTLA-4, PD-1. Kombinace...
JEM

JEM

05.11.2019 - Signalizace TGF beta v germinálních centrech je nutná pro tranzici B lymfocytů ze světlé do tmavé zóny B lymfocyty germinálních center cyklují mezi světlou a temnou zónou. Zatím nebyl popsán mechanismus, který tuto migraci řídí. V Peyerských...
Science

Science - 01 NOVEMBER 2019

01.11.2019 - Spalničkový virus snižuje pestrost preexistujících protilátek Virus spalniček je přímo odpovědný za více než 100.000 úmrtí za rok. Epidemiologické studie spojené se spalničkami ukazují, že vzrůstá morbidita a mortalita během dalších let po...
NEJM

NEJM

31.10.2019 - Nintedanib pro zpomalení progrese intersticiálních fibrotizujících plicních onemocnění Preklinická data naznačují, že nintedanib, intracelulární inhibitor tyrozinových kináz, inhibuje procesy zapojené do progrese plicní fibrózy. Výsledky...
PNAS

PNAS

30.10.2019 - Myeloidní buňky aktivují iNKT buňky k produkci IL-4 ve dřeni thymu Interleukin 4 je produkován také unikátním subsetem invariantních NK buněk (iNKT), tj. buňkami NKT2 v thymu. Signály, které vedou k tomu, že NKT2 konstitučně produkují IL-4 zatím...
The Journal of...

The Journal of Immunology

28.10.2019 - https://www.jimmunol.org/content/203/9/2443 Topická adjuvantní aplikace během subkutánní aplikace podporuje tvorbu rezidentních paměťových T lymfocytů Kožní rezidentní T lymfocyty (Trm) podporují ochranu před infekcemi. V této studii autoři...
Science

Science

25.10.2019 - MAIT lymfocyty jsou imprintované v časném životě a podporují tkáňovou regeneraci Mikrobiota podporuje maturaci a homeostázu imunitního systému mimo jiné díky uvolňování mikrobiálních produktů. Kolonizace v časném dětství se ukazuje jako velmi...
NEJM

NEJM

24.10.2019 - Angiotensin-neprilysinová inhibice u pacientů se srdečním selháváním a zachovalou ejekční frakcí Sacubitril-valsartan (inhibitor angiotensinového a neprilysinového receptoru) vede k redukci rizika hospitalizace a smrti z kardiovaskulárních příčin...
PNAS

PNAS - October 22, 2019

23.10.2019 - IL-37 je zvýšený v mozku dětí s nemocemi autistického spektra a inhibuje mikroglie stimulované neurotensinem Choroby autistického spektra mají různou patogenezi a neexistuje léčba. Data naznačují, že jsou nemoci autistického spektra spojené s...
JID

JID

22.10.2019 - Akumulace progerinu ovlivňuje symetrii buněčného dělení a je spojená s narušenou Wnt signalizací a mislokalizací proteinů nukleárních obalů Hutchinson-Gilfordův progerický syndrom (HGPS) je výsledkem defektní formy proteinu laminu A, který se...
Cell

Cell

21.10.2019 - Vytvoření blastocystě podobné struktury z myších embryonálních a zralých buněčných kultur 1 myší blastomera z embrya po 8 buněčných cyklech může vytvořit celou blastocystu. Zda si laboratorně kultivované buňky udržují stejnou...
Cytotherapy

Cytotherapy

18.10.2019 - Agregace lidských mezenchymálních kmenových buněk zvyšuje přežití a účinnost léčby iktu Lidské mezenchymální kmenové buňky (hMSC) je možné využít jako terapii lézí v mozku po iktu. V místě poškození ovlivňují zánět a regeneraci...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

17.10.2019 - Střevní mikrobiota může predikovat akutní graft vs. host nemoc u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk Střevní mikrobiom hraje důležitou roli ve vývoji akutní graf vs. host nemoci. Není však zatím známo, zda je...
PNAS

PNAS - October 15, 2019

16.10.2019 - RORα je nepostradatelný pro oslabení zánětlivé odpovědi a udržení intestinální homeostázy RORα (Retinoic acid-related orphan receptor α) je transkripční faktor, který se zapojuje do cirkadiálních rytmů, rozvoje rakoviny, metabolismu,...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

16.10.2019 - Vysoký příjem glukózy exacerbuje autoimunitní reakce Dieta, resp. způsob stravování, může být rizikových faktorem vzniku autoimunitních nemocí. Mechanismus, který za tímto jevem stojí popsali autoři této studie. Vysoký příjem glukózy...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

14.10.2019 - Progranulin snižuje citlivost ke koinfekci S. pneumoniae u infekce chřipkovým virem Koinfekce Streptococcus pneumoniae je jednou z nejčastějších příčin úmrtí u pacientů s chřipkou. Ukazuje se, že nadměrná imunitní odpověď vede k těžkému...
The Lancet

The Lancet

11.10.2019 - Léčebný antitrombotický režim s edoxbanem vs. antagonista vitamínu K po úspěšném zastentování u pacientů s atriální fibrilací Autoři zjišťovali bezpečnost a účinnost edoxabanu v kombinaci s P2Y12 inhibicí u pacientů s atriální fibrilací,...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

10.10.2019 - Zika virový NS3 napodobuje buněčný 14-3-3 vazebný motiv a antagonizuje RIG-I a MDA5 zprostředkovanou vrozenou imunitní odpověď 14-3-3 membránové proteiny posilují translokaci RIG-I-like receptory do organel, které zprostředkovávají následnou RLR...
PNAS

PNAS

09.10.2019 - Mastocyty jsou důležité pro kontrolu bakteriálního infikování hojících se ran Infekce kožních poranění je velký zdravotní problém, o to větší, že se zvyšuje antibiotická rezistence. Mastocyty se podílí na obranné reakci u některých...
JEM

JEM - October 2019

08.10.2019 - Rezidentní paměťové CD8 T lymfocyty perzistují déle než rok v lidském tenkém střevě Rezidentní paměťové CD8 T lymfocyty (Trm) zprostředkovávají dlouhodobou protektivní odpověď v tenkém střevě myší. Lepší pochopení generace a...
AJHG

AJHG

07.10.2019 - Ztráta SMPD4 způsobuje vývojové vady spojené s mikrocefalií a vrozenou arhtrogrypozou Sfingomyelinázy tvoří ceramidy z myelinu jako sekundární messengery intracelulárních signalizačních cest, které jsou zapojeny do buněčné proliferace,...
JACI

JACI

06.10.2019 - Kutánní p38 MAPK aktivace spouští psoriatickou dermatitidu Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění, které je charakterizované IL-17 zprostředkovanou odpověí. P38 je vysoce aktivní u psoriázy, ale zatím se neví, zda je zapojena do jejího...
The Lancet

The Lancet

04.10.2019 - Určení optimálních dávek medikace na srdeční selhávání u mužů a žen Guideliny doporučené dávky ACE (angiotensin converting enzyme) inhibitorů nebo ARB (angiotensin receptor blocker) a beta blokátorů jsou shodné u mužů i žen se srdečních...
NEJM

NEJM

03.10.2019 - Ligelizumab v léčbě chronické spontánní urtiky Většina pacientů s chronickou spontánní urtikou u přes léčbu nedosáhnou úplné kontroly nemoci. Ligelizumab je další generace vysoce afinních monoklonálních anti-IgE protilátek. Data týkající...
PNAS

PNAS

02.10.2019 - Nestabilní chromozomová přestavba u S. aureus způsobuje fenotypový switch spojený s perzistující infekcí SCVs (Staphylococcus aureus small-colony variants) jsou spojené s nezvyklými chronickými a perzistujícími infekcemi, které se udrží i přes...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

01.10.2019 - Zvýšené hodnoty komplementového faktoru B a Bb fragmentu jsou spojené s mortalitou pacientů s vážnou aortální stenózou Do iniciace a progrese aortální stenózy (AS) se zapojuje zánět. Zatím však nebyla popsána role komplementového systému,...
Science

Science

27.09.2019 - Intestinální mikrobiota programuje diurnální rytmy v metabolismu hostitele přes histonovou deacetylázu 3 Metabolismus savců je synchronizovaný s denními cykly v závislosti na spánku a doby příjmu (den‒noc) potravy. Dle výzkumů hraje v tomto...
NEJM

NEJM

26.09.2019 - Účinnost ustekinumabu v indukci a udržení klinické remise u pacientů s ulcerózní kolitidou Účinnost ustekinumabu, antagonista p40 podjednotky IL12 a IL23, jako indukční a udržovací terapie u pacientů s ulcerózní kolitidou zatím není známý....
PNAS

PNAS

25.09.2019 - Proteomická analýza ECM během progrese pankreatického duktálního adenokarcinomu odhalila rozdílný podíl nádorových a stromálních buněk Pankreatický duktální adenokarcinom (PDAC) má výraznou extracelulární matrix (ECM), která zhoršuje...
JID

JID

24.09.2019 - Vliv parvoviru na monocyty u pacientů se systémovou sklerózou Parvovirus B19 je považován za spouštěč některých autoimunitních onemocnění včetně systémové sklerózy. V této studii autoři zjišťovali, zda B19V infekce in vitro rozdílně...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

23.09.2019 - Neinfekční neurologické komplikace po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk Alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk (alo-HSCT) je spojená také s řadou neurologických komplikací, ale data o nich zatím chybějí....
Cell - Immunity

Cell - Immunity

21.09.2019 - Střevní permeabilita a IgA vedou k imunitním systémem zprostředkované vaskulitidě spojené s kardiovaskulárním zánětem Nedávno získaná experimentální data a klinické, genetické a transkriptomové důkazy od pacientů dokládají, že v patogenezi...
Science

Science

20.09.2019 - Antibiotická rezistence u zvířat v nízko a středně příjmových zemích V nízko a středně příjmových zemích (LMIC), na rozdíl od těch vysoko příjmových, vzrostla produkce masa v Asii o 68 %, v Africe o 64 % a v Jižní Americe o 40 %. Tento...
NEJM

NEJM

19.09.2019 - Maribavir jako preemptivní léčba reaktivace cytomegaloviru Maribavir je bezimidazolový ribosid s aktivitou proti CMV. Bezpečnost a účinnost maribaviru jako preemptivní léčba reaktivace CMV infekce u transplantovaných pacientů není známá. Za tímto...
PNAS

PNAS

18.09.2019 - Extracelulární RNA v jedné kapce lidského séra odráží fyziologický a patologický stav organismu Extracelulární RNA (exRNA) je přítomné v lidském séru. Není zatím jasné, jaké procesy v těle jsou spojené se zvýšením exRNA. Autoři...
The Journal of...

The Journal of Immunology

16.09.2019 - Nízká hladina vitamínu D je spojená s EMT u pacientů s CHOPN Deficit vitamínu D koreluje se zvýšeným rizikem CHOPN. Mechanismus, který za tím stojí, není zatím znám. V této studii autoři analyzovali korelaci mezi CHOPN, koncentrací vitamínu D a...
Science

Science

13.09.2019 - Biogeneze malé jednotky mitoribozomu v trypanosomách zahrnuje extenzivní sestavovací aparát Mitochondriální ribozomy (mitoribozomy) jsou velké ribonukleoproteinové komplexy, které syntetizující proteiny kódované mitochondriálním genomem....
NEJM

NEJM

12.09.2019 - Benralizumab jako prevence exacerbace u CHOPN Účinnost a bezpečnost podávání benralizumabu, monoklonální protilátka s vazbou na IL5 receptor alfa, jako prevence exacerbací u pacientů se středně těžkou až velmi těžkou chronickou obstrukční...
PNAS

PNAS

11.09.2019 - Neutrofily podporují rezistenci nádoru k radioterapii Téměř 2/3 pacientů s nádory nereaguje na radioterapie dostatečně, tj. není dosaženo kompletní a permanentní regrese. Radioterapie je primární terapeutickou metodou, k níž se pro zvýšení...
AJHG

AJHG

09.09.2019 - Bialelické GOT2 mutace způsobují léčitelnou encefalopatii Časná infantilní encefalopatie s epilepsií je devastující stav, který vyžaduje přesnou diagnostiku, aby bylo možné terapeuticky zasáhnout. Celogenomové sekvenování by mohlo být...
JACI

JACI

08.09.2019 - Butyrát zmírňuje alergický zánět v dýchacích cestách limitací migrace a přežití eozinofilů Plicní eozinofilie je považována za jednu z nejdůležitějších příčin rozvoje alergického plicního zánětu. Krátkořetězcové mastné kyseliny...
The Lancet

The Lancet

06.09.2019 - Guselkumab vs. secukinumab v léčbě středně těžké až těžké psoriázy, studie ECLIPSE Protilátky cílící na IL-23 a IL-17A jsou efektivní v léčbě středně těžké až těžké psoriázy. Studie ECLIPSE porovnávala IL-23p19 inhibitor guselkumab...
NEJM

NEJM

05.09.2019 - Bezpečnost a účinnost mitapivatu u deficitu pyruvát kinázy Deficit pyruvát kinázy je způsoben mutací v PKLR a vede k vrozené hemolytické anémii. Mitapivat je orální malomolekulární alosterická aktivátor pyruvát kinázy v erytrocytech. V této...
PNAS

PNAS

04.09.2019 - Varianty v glykoproteinu B lidského CMV ovlivňuje vstup viru, fúzi buněk a genomovou nestabilitu Lidský cytomegalovirus je hlavní příčinou morbidity a mortality u lidí po transplantovaných a také způsobuje vrozené defekty. Jako mnoho jiných DNA...
JEM

JEM

03.09.2019 - Vážná chřipkou způsobená pneumonitida u dětí s vrozeným TLR3 deficitem Autozomálně recesivní IRF7 a IRF9 deficit narušuje typ I a III IFN imunitu a je podkladem pro vážný průběh pneumonitidy vyvolené chřipkou. V tomto textu autoři...
Science

Science

30.08.2019 - Identifikace folikulárních Th lymfocytů, které jsou zapojeny do anafylaktické IgE reakce IgE je druhem protilátky spojené s alergickou a protiparazitární odpovědí imunitního systému. Když dojde k vazbě vysokoafinních alergen specifických IgE na...
NEJM

NEJM - August 29, 2019

29.08.2019 - Orální semaglutid u pacientů s diabetem II v souvislosti se stavem KVS Pacienti s diabetem II jsou ohroženější, co se kardiovaskulárních nemocí týká. Stanovuje se jak bezpečnost antidiabteické léčby na KVS, tak možnost, že by KVS chránila....
PNAS

PNAS - August 27, 2019

28.08.2019 - Grafén-like jednovrstevné monooxidy a monochloridy 2D jednovrstvé materiály s velmi malou šířkou (několik atomů) mohou být získány z téměř každého více vrstevnatého materiálu. Je domněnka, že katalogy 2D materiálu jsou téměř kompletní s...
The Journal of...

The Journal of Immunology - September 1, 2019

27.08.2019 - Integrin se vážící se na trimerní strukturu CD40L a hraje kritickou roli v CD40/CD40L signalizaci CD40L hraje významnou roli v imunitní odpovědi a je hlavním terapeutickým cílem pro léčbu zánětů. Integrin α5β1 a CD40 se současně vážou na...
JID

JID

24.08.2019 - Eozinofily ovlivněné bazofily způsobují alergický zánět pokožky u myší Mechanismy vedoucí k alergickému zánětu kůže, jako je atopická dermatitidy nebo kopřivka, nejsou téměř popsány. V této studii autoři využili myší model IgE...
Cell - Immunity

Cell - Immunity - August 2019

23.08.2019 - Mikrobiotou tvořené krátkořetězcové mastné kyseliny podporují diferenciaci aktivovaných CD8+ T lymfocytů do paměťových Interakce mezi mikrobiotou a imunitním systémem je velmi důležitá a ovlivňuje také vývoj, diferenciaci a funkce imunitních...
NEJM

NEJM

22.08.2019 - Účinnost serelaxinu u pacientů s akutním srdečním selháváním Serelaxin je rekombinantní forma lidského relaxinu 2, což je vazodilatační hormon, který se využívá během těhotenství pro zlepšení kardiovaskulární a renální adaptaci....
PNAS

PNAS

21.08.2019 - Molekulární mimikry mezi Anoctaminem 2 a EBNA1 jsou spojené s rizikem vzniku roztroušené sklerózy Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému. Na jejím vzniku se podílí kombinace...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

19.08.2019 - Změny v mikrobiomu a mykobiomu během autologní transplantace u mnohočetného myelomu Mikrobiální dysbióza je spojená s horšími výsledky transplantace hematopoetických buněk (HCT). Autoři zjišťovali, zda expozice vysokých dávkám melfalanu a...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

17.08.2019 - Komenzální Neisserie zabíjí Neisseria gonorrhoea přes DNA-dependentní mechanismus Sliznici kolonizují také komenzální Neisserie. Na sliznici se uchycují také infekční STD patogen Neisseria gonorrhoeae (Ngo). Vzhledem ke známému angonistického...
The Lancet

The Lancet

16.08.2019 - Risankizumab vs. adalimumab u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou Psoriáza je chronické imunopatologické systémové onemocnění, které se projevuje hlavně na kůži. Nemoc může být ovlivněna podáváním anti-cytokinů. V...
NEJM

NEJM

15.08.2019 - Liraglutid u dětí a adolescentů s diabetem II Metformin je jednou z možností léčby diabetu II u dětí a mladistvých. Často ovšem dochází k selhání kontroly glykémie v případě monoterapie. Přidání liraglutidu k metforminu je léčebnou...
PNAS

PNAS

14.08.2019 - Zvýšení humorální imunity podáním implantovatelné vakcíny, ze které se postupně uvolňuje očkovací látka Přetrvávající expozice lymfoidní tkáně antigenům ve vakcíně podporuje rozvoj dostatečné humorální imunity. Tradiční bolusová...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

12.08.2019 - Metabolický cytokin adiponektin inhibuje zánětlivou plicní patologii u invazivní aspergilózy Systémová imunita a metabolismus jsou koregulovány solubilními faktory, včetně adiponektinu. Autory zajímalo, jak ovlivňuje adiponektin průběh zánětu,...
JACI

JACI

10.08.2019 - Profylaktické podávání azitromycinu pacientům s primárním protilátkovým deficitem Nedostatek ochranných protilátek, primární protilátkový deficit (PAD), je spojený s vyšším výskytem respiračních infekcí, což vede k poškození plicní...
The Lancet

The Lancet

09.08.2019 - 2cm vs. 4cm chirurgický excizní okraj u primárního kutánního melanomu do tloušťky 2 mm Optimální velikost okrajů chirurgické excize u pacientů s lokalizovaných kutánních melanomem s tloušťkou do 2 mm zatím nebyla stanovena. V předešlé studii,...
NEJM

NEJM - August 8, 2019

08.08.2019 - Suplementace vitamínem D a prevence diabetu typu 2 Observační studie ukazují na existenci spojitosti mezi nízkými hodnotami 25-hydroxyvitamínu D a rizikem diabetu typu II. zatím však nebylo popsáno, zda suplementace vitamínem D snižuje riziko diabetu....
PNAS

PNAS - August 06, 2019

07.08.2019 - EBV reprogramuje lidské B lymfocyty okamžitě, ještě v prelatentní fázi infekce EBV je dobrým modelem herpesvirové latence. Virus efektivně infikuje klidové lidské B lymfocyty a indukuje kontinuální proliferaci in vitro, což připomíná i určitý...
JEM

JEM

06.08.2019 - Vrozený deficit IL-18BP stojí za fulminantním průběhem virových hepatitid Fulminantní virová hepatitida (FVH) je devastující a často nevysvětlitelný stav, který může zasáhnout i jinak zdravé jedince během primární infekce k jaterní tkáni...
AJHG

AJHG

05.08.2019 - De novo missence varianty WDR37 způsobují vážný multisystémový syndrom Je dobře známé, že mnoho syndromů, které zahrnují vývojové abnormality, mají genetický základ, ale mnoho osob s překrývajícími se fenotypy zůstává...
Pediatrics

Pediatrics

03.08.2019 - Vliv psychického stavu, prostředí a rodinných vztahů na kontrolu astmatu u dětí, 2 studie Mnohé nemoci, resp. jejich průběh je závislý také na prostředí, v němž žijeme, jak se cítíme. Vědci ve dvou studiích zjišťovali, jak ovlivňuje stav...
The Lancet

The Lancet - Aug 03, 2019

02.08.2019 - Ultrahypofrakcionovaná vs. konvenčně frakcionovaná radioterapie u rakoviny prostaty: 5letá studie HYPO-RT-PC, fáze 3 Hypofrakcionovaná radioterapie u léčby karcinomu prostaty se dostává do popředí zájmů, jelikož je u karcinomu prostaty dobrá...
NEJM

NEJM

01.08.2019 - Ibrutinib-rituximab vs. chemoimunoterapie u chronické lymfocytické leukémie Léčba chronické lymfocytární leukémie bývá složitá, neboť špatně reaguje na léčbu. Data týkající se efektivity léčby ibrutinib-rituximab vs. standardní...
PNAS

PNAS

31.07.2019 - Myosin IIA suprimuje vývoj glioblastomu mechanicky senzitivním způsobem Schopnost glioblastomu šířit se skrz mozkovou tkáň je spojená s velkou mírou letality a zablokování invazivity je slibným léčebným přístupem. Je popsáno mnoho...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

29.07.2019 - CD27 podporuje přežití CD4+ efektorových T lymfocytů při odpovědi na tkáňové self-antigeny Signalizace přes CD27 molekulu hraje významnou roli v aktivaci T lymfocytů a ustavení paměti. Zatím však nebylo známé, jak ovlivňuje tento kostimulační...
The Lancet

The Lancet

26.07.2019 - Incidence HIV mezi ženami používajícími jako antikoncepci intramuskulární medroxyprogesteron acetát, měděné intrauterinní tělísko nebo levonorgestrelový implantát Observační a laboratorní studie naznačují, že některé formy/metody...
NEJM

NEJM

25.07.2019 - Multicentrická studie aplikace filtru do vena cava u těžce zraněných pacientů Autoři ve studii zjišťovali, zda aplikace filtru do vena cava u pacientů po těžkých poraněních, u nichž je kontraindikována antikoagulační terapie, sníží výskyt...
PNAS

PNAS

24.07.2019 - Intravaskulární reprogramování vrozených imunitních buněk i.v. podáním nanočástic vede k podpoře funkčního obnovení po poranění míchy Traumatické poranění míchy (SCI) vede k paralýze pod místem zranění, které je infiltrováno buňkami...
JID

JID

22.07.2019 - ZAG reguluje kožní bariéru a imunitu u atopické dermatitidy Adipokiny modulují imunitní odpověď a lipidový metabolismus u alergických nemocí. Zatím se však málo ví o jejich roli v udržení kožních bariérových funkcí u atopické dermatitidy...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

21.07.2019 - GATA6 makrofágy v perikardiální dutině se relokují do poraněného a působí preventivně proti srdeční fibróze Makrofágy jsou buňky, které se podílejí na strukturální remodelaci srdečního svalu a podílejí se tak i na rozvoji srdečního...
The Lancet

The Lancet - Jul 20, 2019

19.07.2019 - Injektabilní implantát ke stimulaci ganglion sphenopalatinum jako léčba akutního ischemického iktu do 24 hodin po nástupu. Stimulace ganglion sphenopalatinum vede ke zvýšení krevního toku v cerebrálním kolaterálním řečišti, stabilizuje...
NEJM

NEJM - July 18, 2019

18.07.2019 - Vliv systolického a diastolického krevní tlaku na kardiovaskulární komplikace/výsledky Je zachycena spojitost mezi hodnotami systolického a diastolického tlaku a kardiovaskulárními nemocemi. V nedávné době byly revidovány guidelines a jsou popsány...
PNAS

PNAS

17.07.2019 - Autonomní oddělení FLT3L z membrány působením ADAM10 vede k vývoji konvenčních dendritických buněk u myší ve slezině Konvenční dendritické buňky (cDC) – cDC1s a cDC2s pocházejí s prekurzorové buňky v kostní dřeni a terminálně se...
Cytotherapy

Cytotherapy

16.07.2019 - Efektivita antiCD19-CAR-T u B lymfocytárních malignit Imunoterapie CAR-T (chimeric antigen receptor T) se ukazuje být efektivní v mnoha klinických studiích. V této metaanalýze autoři vyhodnotili klinickou odpověď na CAR-T u pacientů s akutní...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

15.07.2019 - Patogenní autoreaktivní T a B lymfocyty zkříženě reagují s mimotopy exprimovanými běžnými střevními komenzály a tím je spuštěna autoimunitní reakce Mikrobiom nese velké množství antigenních podnětů, autoři v této studii vytvořili...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology - July 15, 2019

14.07.2019 - Skint8, nová molekula patřící do rodiny B7, negativně reguluje T lymfocytární odpověď Imunitní odpověď je kontrolována T lymfocytárními kostimulačními a koinhibičními molekulami. V této studii autoři identifikovali Skint8, tj. molekulu, která...
The Lancet

The Lancet

12.07.2019 - Dulaglutid a kardiovaskulání nemoci u pacientů s diabetem II, klinická studie Receptoroví antagonisté GLP-1 (glucagon-like peptide 1) redukují kardiovaskulární poškození u pacientů s diabetem II, vyšší riziko kardiovaskulárních nemocí mají...
NEJM

NEJM - July 11, 2019

11.07.2019 - Galcenezumab v prevenci epizodické cluster headache Epizodické klusterové bolesti hlavy je pacienta obtěžující a život komplikují onemocnění spojené s ataky bolestí hlavy. Galcanezumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti...
PNAS

PNAS - July 09, 2019

10.07.2019 - Dvě studie v tomto novém čísle PNAS se týkaly CpdX. První potvrzovala protizánětlivé účinky a druhá zkoumala nežádoucí účinky. Modulátory glukokortikoidního receptoru CpdX a CpdX-D3 mají stejné in vivo protizánětlivé účinky jako...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

09.07.2019 - Porovnání DLI a CIK terapie u pacientů s hematologickými malignitami Infuze DLI (donor lymphocyte infusion) a CIK ((ytokine-induced killer cell therapy) jsou využívané u pacientů, u nichž došlo k relapsu hematologických malignit po transplantaci...
JEM

JEM

07.07.2019 - Streptococcus pyogenes uniká adaptivní imunitě hydrolýzou glykanů IgG Streptococcus pyogenes (skupina A; GAS)způsobuje širokou škálu onemocnění od nekomplikovaných tonzilitid po život ohrožující invazivní infekce. GAS sekretují EndoS...
The Lancet

The Lancet

05.07.2019 - Orální semaglutid vs. subkutánní liraglutid a placebo u pacientů s diabetem II, randonizovaná, dvojitě zaslepená fáze 3a Antagonisté GLP-1R (glucagon-like peptide-1 receptor) jsou účinné v léčbě diabetu II a snižují hodnoty glykovaného...
NEJM

NEJM

04.07.2019 - Rituximab vs. cyklosporin v léčbě membranózní nefropatie Abnormality v B lymfocytech a jejich funkcích hrají roli v patogenezi membranózní nefropatie. Deplece B lymfocytů může proto být vhodnou léčbou pacientů. Je otázkou, zda je účinnější...
JACI

JACI -

03.07.2019 - Složení diety ovlivňuje také složení střevního mikrobiomu. Ukazuje se, že existuje souvislost mezi obezitou indukovanou stravou a potravinovými alergiemi. Autoři této studie sledovali vliv vysokotučné diety a obezity na změny ve střevním...
PNAS

PNAS

02.07.2019 - Peptidoglykan Borrelia burgdorferi je perzistující antigen u pacientů s lymskou artritidou Borelióza, lymská nemoc, je multisystémové onemocnění způsobené spirochetou Borrelia burgrdorferi. V pozdních stadiích infekce je poměrně běžné, že...
The Lancet

The Lancet

28.06.2019 - 6 vs. 12měsíční podávání adjuvantní terapie v podobě trastuzumabu u pacientek v časném stadiu karcinomu prsu, účinnost a bezpečnost Adjuvantní terapie trastuzumabem výrazně zvyšuje výsledky léčby pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu v...
NEJM

NEJM

27.06.2019 - Nintedanib v léčbě intersticiální plicní nemoci na základě systémové sklerózy Intersticiální plicní nemoc (IPD) se běžně vyskytuje u pacientů se systémovou sklerózou a je častou příčinou smrti u těchto pacientů. Ninteanib je inhibitor...
PNAS

PNAS

26.06.2019 - 1,4 benzoquinonové antimikorbiální látky proti Staphylococcus aureus a Mycobacterium tuberculosis získané z jedu škorpióna 2 1,4-benzoquinonové deriváty extrahované z jedu Diplocentrus melici mohou mít antimikrobiální účinky. Aby bylo možné...
JID

JID - July 2019

25.06.2019 - Mechanické napínání/natahování exacerbuje psoriázu stimulací proliferace keratinocytů a zvýšením produkce cytokinů Psoriáza je chronické zánětlivé kožní onemocnění, které se často vyskytuje v oblastech, kde dochází k mechanickému...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

25.06.2019 - Metformin posiluje protizánětlivý a chondroprotektivní vlastnosti mesenchymálních kmenových buněk v modelu osteoartritidy u krys Mesenchymální kmenové buňky (MSC) dokážou chránit chrupavku proti poškození, a tudíž i proti osteoartritidě (OA),...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

21.06.2019 - Subset kožním makrofágů, který chrání a podporuje regeneraci lokálních nervů V kůži se nacházejí imunitní buňky, nejpočetnější skupinu tvoří rezidentní makrofágy. V kůži se nacházejí různé populace makrofágů, které se liší svou...
The Lancet

The Lancet

21.06.2019 - Gentamicin vs. ceftriaxon v léčbě gonorrhoey, randomizovaná non-inferiorní studie Gonorrhoea je běžné sexuálně přenosné onemocnění, které se běžně léčí ceftriaxonem, ale vzhledem k narůstající bakteriální rezistenci je nutné hledat...
NEJM

NEJM - June 20, 2019

20.06.2019 - Placebem kontrolovaná studie léčby roztroušené sklerózy inhibitory Brutonovy kinázy Brutokova kináza (BTK) reguluje funkce B lymfocytů a myeloidních buněk, které jsou zapojeny do patogeneze roztroušené sklerózy. Evobrutinib je orální selektivní...
PNAS

PNAS

19.06.2019 - Hsp90 v E. coli moduluje setavení FtsZ, bakteriálního tubulinového homologu Hsp90 (heat shock protein 90) je vysoce konzervovaná molekula, chaperon, zapojený do mnoha reakcí, remodelaci a aktivaci pro něj „klientských“ proteinů. Působí také jako...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

15.06.2019 - RELMα zprostředkovává vitamin A dependentní protimikrobiální ochranu pokožky Deficit vitamínu A zvyšuje citlivost ke kožním infekcím. Doposud však nebyl znám mechanismus, jakým vitamín A reguluje kožní imunitu. V této studii autoři přináší...
The Lancet

The Lancet

14.06.2019 - Atezolizumab + bevacizumab vs. sunitinib u pacientů s předtím neléčeným metastatickým karcinomem ledvin Fáze 2 studie ukázala, že podávání kombinace atezolizumab + bevacizumab vede k prodloužení doby přežití bez progrese u pacientů s...
NEJM

NEJM

13.06.2019 - Klinické metagenomové sekvenování v diagnostice meningitidy a encefalitidy Metagenomové NSG (next-generation sequencing) mozkomíšního moku má velký potenciál v identifikaci mnoha patogenů, a to díky jednomu testu. Byla vytvořena 1roční...
PNAS

PNAS

12.06.2019 - Multipotentní Cdx2 buňky z placenty regenerují srdce Dospělé lidské tkáně mají limitovaný regenerační potenciál, včetně srdce, které bývá často poškozené. V předchozí studii autoři zjistili, že fetální buňky přirozeně migrují do...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

11.06.2019 - Prostaglandin E2 inhibuje schopnost neutrofilů zabíjet Listeria monocytogenes PGE2 je lipidová signalizační molekula, která má mnoho účinků. Hraje důležitou roli v homeostáze i zánětlivé reakci. Vše záleží na buněčném kontextu. PGE2...
The Lancet

The Lancet

07.06.2019 - Individualizovaná nutriční podpora u hospitalizovaných pacientů v nutričním riziku Doporučené postupy udávají, že využití nutriční podpory během hospitalizace (pacienti, kteří nejsou kriticky nemocní a nepodstupují chirurgický zákrok) je...
JACI

JACI

06.06.2019 - IL-21 podporuje alergický zánět v dýchacích cestách, neboť spouští apoptózu u Treg IL-21 důležitý cytokin v adaptivní imunitě, který ovlivňuje aktivitu CD4+ T lymfocytů. Autoři ověřovali, zda se IL-21 zapojuje také do homeostázy T...
NEJM

NEJM - June 6, 2019

06.06.2019 - Venetoclax a obinutuzumab v léčbě pacietů s CLL a dalšími koexistujícími zdravotními problémy Venetoclax, inhibitor Bcl2, vykazuje aktivitu u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL), ale jeho efektivita v kombinaci s dalšími látkami u...
PNAS

PNAS - June 04

05.06.2019 - Aneuploidie je spojená s letální progresí karcinomu prostaty Aneuploidie je definovaná jako změny v počtu chromozomů je často přítomná v nádorových buňkách. V porovnání s ostatními nádory je u karcinomu prostaty relativně vzácná. Autoři se...
JEM

JEM

03.06.2019 - BCL6 korepresor vede k formování Th17 inhibicí supresorů blokujících diferenciaci do TH17 Th17 lymfocyty chrání hostitele před extracelulárními patogeny na sliznicích. Vznikají z naivních prekurzorů vlivem TCR signalizace a vhodného cytokinového...
The Lancet

The Lancet

31.05.2019 - Efekt ultrakrátké léčby pacientů s anémií nebo deficitem železa, kteří podstupují kardiochirurgický zákrok Anémie a deficit železa je poměrně častý u pacientů, kteří mají naplánovanou operaci na srdci. Tato studie byla vytvořena za...
NEJM

NEJM

30.05.2019 - Otevřená vs. endovaskulární operace na aneurysmatu abdominální aorty Elektivní endovaskulární oprava aneurysmatu abdominální aorty je spojená s nižší perioperační mortalitou v porovnání s otevřeným zákrokem. Po 4 letech se výhody stírají....
PNAS

PNAS - May 28, 2019

29.05.2019 - Mírné cvičení a antioxidanty zvyšují neurogenezi a zlepšení paměti přes leptin Pravidelné cvičení a užívání potravních s antioxidanty má potenciál zlepšit kognitivní funkce a oslabit kognitivní pokles. Poslední výsledky ukazují, že...
JID

JID

28.05.2019 - Orální zdraví u pacientů s psoriázou – prospektivní studie U pacientů s psoriázou se častěji vyskytuje periodontitida, tj. chronický zánět gingivální tkáně. Zatím však chyběla přesná data o periodontálním a dentálním stavu psoriatiků....
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

27.05.2019 - Selektivní expanze a cílená kumulace z kostní dřeně derivovaných makrofágů vede k srdeční vaskulitidě V dospělém srdce se nacházejí makrofágy jak embryonálního původu, tak původem z prekurzorů v kostní dřeni (BM). Tato populační...
The Lancet

The Lancet

24.05.2019 - 2 studie levetiracetam vs. fenytoin v druhé léčebné linii u dětí se status epilepticus Fenytoin je v současnosti standardní léčbou druhé linie u pediatrických pacientů s konvulzivních status epilepticus po selhání prvo-liniových benzodiazepinů....
Cell - Immunity

Cell - Immunity - May 21, 2019

23.05.2019 - Mechanické poškození pokožky podporuje rozvoj anafylaxe, která závisí na expanzi mastocytů v trávicím traktu Mastocyty uvolňují mediátory po přemostění na povrchových receptorech navázaných IgE protilátek pomocí antigenu, který je přijat...
PNAS

PNAS - May 21, 2019

22.05.2019 - Vytvoření hypoimunogenních lidských pluripotentních kmenových buněk HLA je vysoce polymorfní systém, který vytváří překážky mnoha typům imunoterapií. Navíc dozor vrozené imunity narušuje ujmutí buněk po transplantaci. Zatím není strategie,...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

19.05.2019 - TLR2 hraje důležitou roli v ovlivnění produkce serotoninu ve střevě Serotonin (5-hydroxytryptamin [5-HT]) je klíčová signální molekula v trávicím traktu a moduluje řadu fyziologických procesů. Enterochromafinní buňky (EC) ve sliznici střeva jsou...
The Lancet

The Lancet

17.05.2019 - Stereotaktická ablativní radioterapie vs. standardní paliativní léčba u pacientů s oligometastatickými nádory Oligometastatické paradigma předpokládá, že někteří pacienti s limitovaným počtem metastáz můžou být vyléčení, pokud jsou...
NEJM

NEJM - May 16, 2019

16.05.2019 - Antibakteriální obal k prevenci infekcí souvisejících se zavedením CEID Infekce po zavedení CIED (cardiac implantable electronic devices) je spojená s následným zvýšením morbidity a mortality. Je málo studií, které se zabývaly profylaxí infekce,...
Cytotherapy

Cytotherapy - May 2019

15.05.2019 - TGF beta1 produkující mezenchymální stromální kmenové buňky indukují lokální toleranci u krys po ischemicko-renálním poranění Regulační T lymfocyty Treg suprimují nadměrnou imunitní odpověď a hrají důležitou ochrannou roli v akutním...
PNAS

PNAS

14.05.2019 - Pleiotropní neuroprotektivní efekt taxifolinu u cerebrální amyloidní angiopatie Cerebrální amyloidní angiopatie (CAA) vede k tvorbě beta amyloidových depozit v cerebrálních cévách. Je častá u Alzheimerovy nemoci a podílí se na rozvoji demence. V...
JEM

JEM

10.05.2019 - TSH posiluje aterosklerotické procesy podporou aktivace makrofágů a zánětu v placích Subklinická hypotyreóza je spojená se zvýšeným výskytem kardiovaskulárním nemocí. Zatím nebyl popsán mechanismus, který za tímto jevem stojí. Autoři...
NEJM

NEJM - May 9, 2019

09.05.2019 - Randomizovaná studie podávání progesteronu gravidním ženám s krvácením v počátku gravidity Krvácení v časné graviditě může končit potratem. Progesteron je esenciální pro udržení těhotenství. Byly provedeny malé klinické studie, které...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

08.05.2019 - Složení mikrobioty v chronických diabetických ránách je spojené s klinickými výsledky a účinnosti terapie Chronické rány jsou hlavní komplikací diabetu a jsou spojené s vysokou morbiditou a je nutná intenzivní lékařská péče. Autoři...
The Lancet

The Lancet

03.05.2019 - Placentální růstový faktor k potvrzení suspektní preeklampsie Předchozí prospektivní kohortové studie ukázaly, že angiogenní faktory mají vysokou diagnostickou přesnost u žen se suspektní preeklampsií. Zatím se však nevím, jak efektivní by...
JACI

JACI

03.05.2019 - Účinnost a bezpečnost antagonistů H4 receptoru ZPL-3893787 u pacientů s atopickou dermatitidou Antagonisté H4 receptorů jsou novou možností léčby zánětlivých kožních onemocnění včetně atopické dermatitidy. V této studii byla testována...
NEJM

NEJM

02.05.2019 - Anti-BCMA CAR T lymfocytární terapie bb2121 u pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem Preklinické studie s bb2121, což je terapie pomocí T lymfocytů s chimerickým antigenním receptorem (CART), ukázaly, že dobře cílí na BCMA...
PNAS

PNAS

01.05.2019 - Kovalentní heterobivalentní inhibitory předchází IgE-dependentní odpovědi na arašídové alergeny Alergická reakce se rozvíjí na základě přemostění vazby alergenu s IgE, které se vážou na receptory na mastocytech a bazofilech a dojde k jejich...
The Journal of...

The Journal of Immunology

30.04.2019 - Dragotcytóza: odhalení mechanismu transferu Cryptococcus neoformans z makrofágu na makrofág Cryptococcus neoformans je patogenní organismus, které je schopný unikátního přenosu mezi makrofágy. Mechanismus cell-to-cell transferu zatím nebyl popsán. V...
The Lancet

The Lancet - Apr 27, 2019

26.04.2019 - Účinnost a bezpečnost biosimilárního CT-P13 v porovnání s originálem inflixmabem u pacientů s aktivní Crohnovou nemocí Biosimilární léčivo k infliximabu CT-P13 bylo schválené k léčbě Crohnovy nemoci po klinickém srovnání v případě...
NEJM

NEJM

25.04.2019 - Transplantace srdce a plic od dárců s HCV zdravým příjemcům Srdce a plíce od dárců s virémií HCV nejsou běžně transplantovány. Nové pokroky v léčbě HCV by mohly zvýšit počty dárců právě z řad nakažených HCV nemocným bez HCV. Autoři...
PNAS

PNAS

23.04.2019 - Receptor pro epidermální růstový faktor je kofaktorem pro vstup viru hepatitidy B do buňky Je známé, že pro vstup viru hepatitidy B do buňky je nutný NTCP (sodium taurochlorate cotransporting polypeptid. V této studii autoři dokládají, že podobnou...
JID

JID

22.04.2019 - Role CCR4 v ovlivnění regulačních T lymfocytů při hojení ran u diabetiků Hojení ran je dobře koordinovaný proces, který zahrnuje zánětlivé mediátory a buněčnou odpověď. Narušení pak může vést k „nehojení“. Chronické rány jsou...
The Lancet

The Lancet

19.04.2019 - Beta blokátory jako prevence dekompenzace cirhózy jater u pacientů s klinicky významnou portální hypertenzí Klinická dekompenzace cirhózy je spojená se špatnou prognózou. Klinicky významná portální hypertenze (CSPH), definovaná jako hepatický...
NEJM

NEJM

18.04.2019 - Lentivirová genová terapie kombinovaná s nízkou dávkou busulfanu u novorozenců s SCID-X1 Transplantace alogenních hematopoetických kmenových buněk u X-vázaného těžkého kombinovaného imunodeficitu (SCID-X1) často selhává při rekonstituci imunity...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

17.04.2019 - IgG proti komenzálům posilují střevní zánět zprostředkovaný typem imunity 17 u ulcerózní kolitidy Zánětlivá střevní nemoci jsou chronické záněty s relapsy. Existují dva subtypy – Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida. GWAS u ulcerózní...
PNAS

PNAS

16.04.2019 - Pejvakinem mediovaná peroxofagie chrání sluchové vláskové buňky před hlukem indukovaným poškozením Zvýšená expozice hluku způsobuje oxidační stres, který vede k poškození sluchových vláskových buněk. Adaptivní peroxisomová proliferace, do...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

13.04.2019 - Respirační enterovirus může způsobit chronickou plicní nemoc, pokud je ztracena ochrana STAT1 v plicním epitelu Epitelové bariérové buňky jsou kritické pro ochranu hostitele, epitelové buňky v dýchacích cestách mají schopnost přenášet...
The Lancet

The Lancet

12.04.2019 - Selektivní laserová trabekuloplatika vs. oční kapky jako léčba v první linii u nitrooční hypertenze a glaukomu: multicentrická randomizovaná kontrolovaná studie Primární glaukom s otevřeným úhlem a oční hypertenze jsou běžně léčeny očními...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

11.04.2019 - Neutrofilní extracelulární pasti zabraňují tvorbě biofilmu invazi do mozku u očních infekcí vyvolaných Pseudomonas aeruginosa Infekce, při nichž dochází ke vzniku bakteriálního biofilmu, je velmi těžké eradikovat. Je to dáno antibiotickou...
PNAS

PNAS

10.04.2019 - Zvýšená oxidační fosforylace v NKT buňkách je nezbytná pro jejich přežití a funkce Buněčný metabolismus a signalizační cesty jsou klíčovými regulátory, které určují osud a funkce NKT buněk. Zatím bylo málo známé o roli buněčného...
NEJM

NEJM - April 11, 2019

10.04.2019 - Koronární angiografie po srdeční zástavě bez elevace ST segmentu Ischemická srdeční choroba je hlavní příčinou srdeční zástavy. Role okamžité koronární angiografie a perkutánní koronární intervence (PCI) v léčbě pacientů, kteří byli...
The Lancet

The Lancet

05.04.2019 - Veverimer vs. placebo u pacientů s metabolickoku acidózou spojenou s chronickou ledvinnou nemocí: multicentrická randomizované dvojitě zaslepená studie fáze 3 Pacienti s pokročilou chronickou ledvinnou nemocí trpívají chronickou metabolickou acidózou,...
NEJM

NEJM

04.04.2019 - Andexanet alfa v léčbě krvácení po léčbě inhibitorem faktoru Xa Andexanet alfa je modifikovaná rekombinantní inaktivní forma lidského srážecího faktoru Xa vyvinutá jako antidotum proti Xa inhibitorům. Autoři vytvořili studii, v níž chtěli...
PNAS

PNAS

03.04.2019 - Vývoj vysoce potentních glukokortikoidů u steroid-rezistentního vážného astmatu Při léčbě perzistujícího astmatu jsou dnes běžně využívány glukokortikoidy. U těžkého astmatu však nemusí být léčba účinná, některé formy astmatu jsou...
JEM

JEM

02.04.2019 - Narušení FBXL5 mediované buněčné homeostáze železa je spojené s podporou karcinogeneze v játrech Overload železa v játrech je rizikovým faktorem pro progresi hepatocelulárního karcinomu (HCC). Zatím nebyl popsán mechanismus, který za progresí...
Pediatrics

Pediatrics

01.04.2019 - Kouření matek před a během těhotenství a riziko náhlé smrti kojence Kouření žen během těhotenství je rizikových faktorem pro náhlé úmrtí kojence. V této studii autoři zjišťovali vliv předtěhotenského a těhotenského kouření na výskyt...
The Lancet

The Lancet

29.03.2019 - Efektivita a bezpečnosti jednoanastomozového gastrického bypassu vs. Roux-en-Y gastrický bypass u obézních pacientů Jednoanastamozový gastrický bypass (OAGB) je stále častěji využíván v léčbě morbidní obezity. Jeho efektivita a bezpečnost...
NEJM

NEJM

28.03.2019 - Klinická studie zkráceného léčebného režimu u pacientů s rifampicin rezistentní TBC Kohortové studie v Bangladéši přinesly slibná data o popisující vysokou četnost vyléčených mezi pacienty s rezistentní tuberkulózou, kteří užívali...
PNAS

PNAS

27.03.2019 - Transkripční faktor ATF3 chrání proti kolitidou regulací Th lymfocytů v Peyerských placích Narušení slizniční imunity hraje důležitou roli v patogenezi střevních zánětů, mechanismus však zatím nebyl přesně popsán. V tomto textu se autoři...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

25.03.2019 - Glatiramer acetát stimuluje regulační funkce B lymfocytů Aktivita regulačních B lymfocytů je důležitá hlavně v udržení homeostázy v imunitních reakcích, která je narušená např. u autoimunitních onemocnění. Aktivitou B lymfocytů je možné...
JID

JID

24.03.2019 - Granzym K exprimovaný klasicky aktivovanými makrofágy přispívá k zánětu a narušuje remodelaci Granzym K je běžně popisován jako proapoptotický faktor podporují vznik zánětu. Je nacházen v nízké koncentraci v plazmě zdravých osob, během sepse...
Reproduction

Reproduction

23.03.2019 - DZNep a UNC0642 zvyšují in vitro vývojovou kompetenci klonovaných prasečích embryí Transfer jader somatických buněk u klonování savců je spojen s narušením epigenetického reprogramování, což dle všeho způsobuje selhání vývoje klonovaných...
The Lancet

The Lancet - Mar 23, 2019

22.03.2019 - Anální inkontinence po císařském řezu a vaginálním porodu ve Švédsku Počty císařských řezů v mnoha zemích rostou. Jedním z důvodů je, že si jej ženy vyžádají, neboť se věří, že chrání pánevní dno před poruchami, např. anální...
NEJM

NEJM

21.03.2019 - Avelumab + axitibib vs. sunitinib v léčbě pokročilého renálního karcinomu U pokročilého karcinomu ledvin je léčba komplikovaná a mnohdy neúčinná. Již proběhla single studie fáze 1b s využitím avelumab + axitinib, při níž se prokázalo, že...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

20.03.2019 - Anti-komenzální IgG posilují zánět ve střevě a typ 17 imunitní odpovědi u ulcerózní kolitidy Nespecifické střevní záněty jsou chronická onemocnění s relapsy, mezi něž se řadí Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida. GWAS (genome-wide...
PNAS

PNAS

19.03.2019 - Inhibitor RIP-1 kinázy zastavuje progresi imunitně indukované demyelinizace ve fázi elevace monocytů Demyelinizace v centrálním nervovém systému je spojená s mnoha lidskými nemocemi, včetně roztroušené sklerózy mozkomíšní. Autoři v této studii...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

17.03.2019 - Inzulinorezistence makrofágů je spojená s narušením metabolismu a podpory přeměny do M2-lilke fenotypu Obezita a inzulinorezistence ovlivňují metabolické pochody organismu, ale zda ovlivňují také metabolismus makrofágů se zatím neví. V této...
The Lancet

The Lancet - Mar 16, 2019

16.03.2019 - Účinnost primární léčby IVIG + cyklosporin jako prevence abnormit v koronárních arteriích u pacientů s Kawasakiho nemocí, u nichž je riziko neresponzibility na IVIG Genetické studie ukazují, že je zde možnost zapojení kalcium-nukleárního faktoru...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

15.03.2019 - Malassezia restricta je spojená s Crohnovou nemocí a exacerbuje kolitidu u myší Zánětlivá střevní onemocnění (IBD) jsou spojená s alterací složení střevní mikrobioty a imunitní odpovědi ke střevní mikrobiotě. Doposud získaná data ukazují,...
NEJM

NEJM

14.03.2019 - Bezpečnost a účinnost bempedové kyseliny při redukci LDL cholesterolu Krátkodobé studie ukázaly, že bempedová kyselina, inhibitor ATP citrátové lyázy, redukuje hodnoty LDL cholesterolu. Je však nedostatek dat týkajících se bezpečnosti a...
PNAS

PNAS

12.03.2019 - alfa-Difluoromethylornitin redukuje vznik karcinomu žaludku tím, že způsobí mutace v H. pylori cagY Je příčinná souvislost mezi infekcí Helicobacter pylori a žaludečním adenokarcinomem. Nejpotentnějším je viruletní faktor CagA...
JACI

JACI

08.03.2019 - Nová role neutrofilů v IgE mediované alergii: důkaz jejich schopnosti prezentovat antigen v pozdní fázi alergické reakce Neutrofily a alergen specifické T lymfocyty se akumulují u pacientů s alergickou late-phase reakcí (LPRs). Jejich přítomnost je...
AJHG

AJHG

08.03.2019 - Missence varianty v komponentech histon acetyltransferázovém komplexu genu TRRAP způsobuje autismus a intelektuální narušení Acetylace lysinových rezidují histonů a dalších DNA vážících proteinů hraje klíčovou roli v regulaci exprese genů...
The Lancet

The Lancet

08.03.2019 - Účinnost a bezpečnost minimálně invazivní chirurgie s trombolýzou při evakuaci hematomu u pacientů s intracerebrální hemoragií (MISTIE III): randomizovaná, kontrolovaná, zaslepená studie, fáze 3 Akutní mozková příhoda na základě...
JEM

JEM

07.03.2019 - Typ I interferon indukuje produkci CXCL13, který podporuje formování ektopických germinálních center Ektopické lymfoidní struktury jsou vytvářeny během velkého množství zánětlivých procesů, včetně infekcí, autoimunitních nemocí a nádorů. V...
PNAS

PNAS

06.03.2019 - Biosyntéza magnetických nanočástice z nano-degradačních produktů v lidských kmenových buňkách Magnetické nanočástice poskytují možnost zobrazit kmenové buňky nebo mohou sloužit v bioinženýrství k tvorbě tkání. Zatím však nebylo...
NEJM

NEJM

06.03.2019 - Randomizovaná studie 4 různých terapeutických přístupů u aktinické keratózy Aktinická keratóza je nejčastější premalignita kůže v bílé populaci. V současných guidelines nejsou zcela specifikována doporučení ohledně léčby. V této...
Pediatrics

Pediatrics

03.03.2019 - Palivizumab, monoklonální protilátka proti RVS, v léčbě RVS bronchiolitidy u novorozenců Monoklonální protilátka proti RSV (respiratory syncytial virus) palivizumab je doporučována jako profylaxe u vysoce rizikových novorozenců během rizikové...
The Lancet

The Lancet

01.03.2019 - Intenzivní snižování krevního tlaku před intravenózní trombolytickou terapií u akutního ischemického iktu Systolická tlak vyšší než 185 mm/Hg je kontraindikací k trombolytické intravenózní léčbě alteplázou u pacientů s akutním iktem....
NEJM

NEJM

28.02.2019 - Randomizovaná studie o přínosu lymfadenektomie u pacientek s pokročilým ovariálním karcinomem Pelvická a paraaortální lymfadenektomie je často užívána v rámci chirurgické léčby pacientek s pokročilým ovariálním karcinomem. Zatím však...
Blood

Blood

28.02.2019 - Degradace Brutonovy kinázy v protinádorové terapii Inhibitor Brutonovy kinázy (BTK) ibrutinib se na kinázu váže kovalentně a je velmi efektivní v léčbě mnoha typů B lymfocytárních malignit. Ale tento přípravek není selektivní pro BTK, navíc je...
PNAS

PNAS

27.02.2019 - Západní dieta reguluje imunitní systém jak v „klidu“, tak během LPS způsobené sepse, a to nezávisle na mikrobiomu Západní dieta je charakterizovaná vysokým příjmem tuků a cukrů, zároveň s nízkou konzumací vlákniny. V této studii autoři...
Reproduction

Reproduction

26.02.2019 - Vliv Shiga toxinu na vialibilu buněk trofoblastu Shiga toxin (Stx2) produkovaný E. coli může během časné gestace narušit placentaci vlivem poškození extravilózních trofoblastových buněk (EVT). Autoři v předešlých studiích popsali, že Stx2...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

25.02.2019 - Hypercholesterolémie indukuje mastocyty-CD4+ T lymfocytární interakci u aterosklerózy Mastocyty jsou výraznými buňkami vrozené imunity, které se zapojují do patogeneze aterosklerózy tím, že uvolňují prozánětlivé mediátory v aterosklerotických...
JID

JID

25.02.2019 - Produkce extracelulární adenosinu CD73+ dendritickými buňkami je nezbytná pro nastavení tolerance u kontaktní hypersenzitivity Dendritické buňky exprimují CD73, ekto-5´-nukleosidázu, která vytváří imunosupresivní adenosin defosforylací...
The Lancet

The Lancet

22.02.2019 - Celoexomové sekvenování u hodnocení fetálních strukturálním anomálií: prospektivního kohortová studie Identifikace chromozomových aneuploidií a CNV (copy number variant), které jsou spojeny s fetálními strukturálními anomáliemi má značnou...
NEJM

NEJM

21.02.2019 - Nízké dávky metotrexátu jako prevence kardiovaskulárních příhod u pacientů s aterosklerózou Za aterotrombotickými příhodami je i probíhající zánět. Léčka kanakinumabem, což je monoklonální protilátka inhibující zánět neutralizací...
Blood

Blood

21.02.2019 - Midostaurin přidaný k chemoterapii a jako pokračující jednosložková udržovací léčba u akutní myeloidní terapie s FLT3-ITF Pacienti s akutní myeloidní leukémií (AML) a FLT3 vnitřní tandemovou duplikací (ITD) mají špatnou prognózu. Fáze 2...
PNAS

PNAS

20.02.2019 - IL-27 zvyšuje inhibiční aktivitu Treg přes CD39, což vede k supresi protinádorové imunity Regulační T lymfocyty (Treg) inhibují autoimunitní reakce a jsou nepostradatelné pro udržení imunitní homeostázy. V případě nádorového bujení jsou pak...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

16.02.2019 - Lipopeptid 78 ze Staphylococcus epidermidis aktivuje beta-katenin a inhibuje zánět v kůži Správně silná a účinná zánětlivá odpověď je nezbytná pro normální hojení ran kůže a do tohoto procesu se zapojuje také komenzál Staphylococcus...
The Lancet

The Lancet

15.02.2019 - Lomustin-temozolomid kombinovaná léčba vs. standardní léčbě temozolomidem u pacientů s nově diagnostikovaných glyoblastoomem Glioblastom je i v současné době těžko léčitelný, hledají se tedy nové terapeutické možnosti s vyšší účinnosti....
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

14.02.2019 - Hostitel specifická adaptivní diverzifikace s Crohnovou nemocí asociovaných AIEC Crohnova choroba (CD) je zánětlivé onemocnění střev, které je ovlivněno také složením mikroflóry ve střevě. Je prokázáno, že s CD jsou spojené AIEC...
Blood

Blood

14.02.2019 - Nízká dávka chidamidu obnovuje toleranci u ITP u myší a lidí Zvýšená makrofágová fagocytóza protilátkami pokrytých trombocytů a snížený počet či narušená funkce CD4+CD25+Foxp3+ Treg je spojená s imunitně podmíněnou trombocytopenií (ITP)....
NEJM

NEJM

13.02.2019 - Randomizovaná studie e-cigarety vs. nikotinová náhradní terapie V současné době se často setkáváme s lidmi, kteří během odvykání kouření využívají elektronickou cigaretu. Je však málo dat, která by popisovala efektivitu e-cigarety v...
PNAS

PNAS

12.02.2019 - Feroptóza jako cíl pro prevenci kardiomyopatie Srdeční nemoci jsou celosvětově nejčastější příčinou smrti. Klíčovým patogenním faktorem je vývoj smrtelného srdečního selhání spojeného se zánikem terminálně diferencovaných...
Cell - Stem Cell

Cell - Stem Cell

08.02.2019 - Mezenchymální prekurzorové buňky v dospělých nervech vedou k reparaci a regeneraci tkání savců Periferní inervace hraje důležitou roli v regulaci tkáňové reparace a regenerace. V tomto textu autoři přinášejí důkazy, že poraněné periferní...
NEJM

NEJM

07.02.2019 - Omadacyklin u akutních infekcí kůže a kožních struktur Akutní bakteriální infekce kůže a kožních struktur jsou mnohdy náročné na léčbu, zvyšují morbiditu a náklady na péči. Omadacyklin, aminomethylcyklinové antibiotikum může být...
Blood

Blood

07.02.2019 - CSF1R inhibitory vykazují protinádorovou aktivitu u akutní myeloidní leukémie blokádou parakrinní signalizace podpůrných buněk Vědci se stále snaží najít možné terapeutické cíle u akutní myeloidní leukémie. Za tímto účelem byla proveden...
AJHG

AJHG

07.02.2019 - De novo varianty v MAPK8IP3 způsobují intelektuální deficit s variabilními strukturálními mozkovými anomáliemi S využitím exomového sekvenování autoři identifikovali de novo varianty v MAPK8IP3 u 13 nepříbuzných osob s překrývajícím se...
JACI

JACI

06.02.2019 - Epitelová IL-6 trans-signalizace definuje nový fenotyp u astmatu spojený se zvýšeným zánětem v dýchacích cestách Existují studie, které nalezly spojitost mezi IL-6, solubilních receptorem IL-6 (sIL-6R) a vážností astmatu, snížením plicních...
PNAS

PNAS

05.02.2019 - Homoharringtonin dereguluje transkripční expresi MYC přímou vaznou na NF-κB repressing faktor Homoharringtonin (HHT), inhibitor syntézy bílkovin, má anti-myeloidní leukémický efekt a posiluje účinnost chemoterapie antracyklin/cytarabin u akutní...
JEM

JEM - February 2019

04.02.2019 - Fosfatáza Shp2 exacerbuje střevní záněty narušením odpovědi makrofágů na IL-10 Prozánětlivé cytokiny produkované aktivovanými makrofágy přispívají k patologickým procesům ve střevě v průběhu IBD (inflammatory bowel disease). IL-10 je...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

02.02.2019 - Exprese funkčního IL-2R buňkami hladké svaloviny cév Mnoho nelymfoidních buněk exprimuje minimálně dvě podjednotky receptoru pro IL-2. Ale na rozdíl od lymfocytů není známo, jak IL-2 tyto buňky ovlivňuje. Bylo zjištěno, že IL-2 může mít vliv...
Blood

Blood

01.02.2019 - Neutrofilní alfa defenzin podporuje trombózu in vivo alterací formování fibrinu, jeho struktury a stability Zánět a trombóza spolu úzce souvisí, interregulační mechanismy však zatím nebyly přesně popsány. Autoři této studie ověřovali možné...
The Lancet

The Lancet

01.02.2019 - Enterální suplementace laktoferinem u velmi předčasně narozených dětí: randomizovaná placebem kontrolovaná studie V nemocnici získané infekce jsou důležitou příčinou morbidity a mortality u velmi předčasně narozených dětí. Existuje několik...
NEJM

NEJM

31.01.2019 - Orální vs. intravenózní podávání antibiotik u infekcí kostí a kloubů Řešení komplexních ortopedických infekcí běžně zahrnuje dlouhodobé podávání intravenózních antibiotik. V této studii autoři zjišťovali, zda je orální antibiotická...
PNAS

PNAS

29.01.2019 - Mitochondrie placenty se adaptují na vývoj a hypoxii, aby zajistily podporu růstu plodu Mitochondrie odpovídají na různé stimuly a v buňce jsou producenty energie a udržují redoxní homeostázu. Je však málo známé o tom, jak se chovají mitochondrie...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation - February 2019

27.01.2019 - Charakter pozdních fatálních infekcí po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk V tomto textu autoři analyzovaly pozdní fatální infekce (LFI) u pacientů po alogenní transplantaci kmenových buněk (HCT). Byla hodnocena incidence, typ...
The Lancet

The Lancet

25.01.2019 - Podávání vápníku v těhotenství a časném těhotenství u žen s rizikem preeklampsie Redukce úmrtí vinou hypertenze během těhotenství je globální prioritou. Nízký příjem vápníků může stát za vyšší prevalencí preeklampsie a eklampsie v...
Blood

Blood

24.01.2019 - Myší myeloproliferativní nemoc jako následek narušené komunikace mezi dendritickými buňkami a CD4+ T lymfocyty Dendritické buňky (DC) jsou klíčovými hráči v aktivaci adaptivní imunitní odpovědi. Nedávno se odhalila další role DC, a to suprese...
Reproduction

Reproduction

23.01.2019 - Trofoblasty tvořený hyaluronan podporuje regulační fenotyp deciduálních makrofágů Během těhotenství dochází ke komunikaci fetálních trofoblastů a maternálních buněk. Dysfunkce v těchto interakcích je spojená s komplikacemi v těhotenství,...
NEJM

NEJM

23.01.2019 - Léčba caplacizumabem u získané trombotické trombocytopenické purpury Získaná trombotická trombocytopenická purpura (TTP) je imunitně mediovaný deficit ADAMTS13 (proteáza štěpící vW faktor). To vede k neomezené adhezi multimerů vW faktoru na...
PNAS

PNAS

22.01.2019 - Blokování IL-1β ruší imunosupresi v myším modelu karcinomu prsu Interleukin-1β (IL-1β) se vyskytuje v nadbytku v nádorovém mikroprostředí a může podporovat růst nádoru, má však také protinádorovou aktivitu. V této studii autoři sledovali...
JID

JID

21.01.2019 - Hydrogel vytvořený z prasečí acelulární tukové tkáně urychluje hojení ran indukcí intradermální regenerace adipocytů Důležitou komponentou pokožky jsou také intradermální adipocyty, které jsou spojené s udržením homeostázy a hojení ran....
Blood

Blood

17.01.2019 - TMX1 negativně reguluje odpověď trombocytů Sekretované trombocytární protein disulfidové izomerázy (PDI, ERp57, ERp5, ERp27) mají důležitou roli jako pozitivní regulátory destičkových funkcí a trombózy. TMX1 (thioredoxin-related transmembrane...
NEJM

NEJM

16.01.2019 - Tafenoquin vs. primaquin v prevenci relapsu malárie způsobené Plasmodium vivax 1dávková terapie tafenoquinem proti malárii způsobené Plasmodium vivax je spojená s prevencí relapsu díky tomu, že dochází ke clearance P. vivax, snižuje se parazitémie...
PNAS

PNAS

15.01.2019 - kombinovaný imunodeficit a zánět ve střevech RIPK1 (receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1) je důležitým regulátorem buněčné smrti a zánětu. Jeho zapojení do patogeneze nemocí u lidí je zatím málo dat. Studie monogenních nemocí...
Cytotherapy

Cytotherapy

14.01.2019 - Autologní z kostní dřeně získané CD133+ buňky po dekompresi dřeně jako nová léčebná metoda u osteonekrózy hlavice femuru: pilotní studie Avaskulární nekróza (AVN) hlavice femuru je progresivní kostní nemoci, která vzniká na podkladě...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

13.01.2019 - Aktivace komplementu na povrchu trombocytů aktivovaných streptokokovým M1 proteinem, což vede k fagocytóze trombocytů Trombocyty cirkulující v krevní oběhu udržují hemostázu. Narušená hemostáza, dysregulovaný zánětlivý stav a snížení počtu...
The Lancet

The Lancet

11.01.2019 - Dolutegravir plus lamivudin versus dolutegravir plus tenofovir disoproxil fumarát a emtricitabin u pacientů s HIV-1, kteří předtím neužívali žádnou antiretrovirou terapii Efektivní léčebný režim se 2 léky může snížit dlouhodobou expozici a...
Blood

Blood

10.01.2019 - Ztráta selektivního autofagického receptoru p62 narušuje progresi myší myeloidní leukémie a mitofagii Autofagie je proces, který udržuje integritu hematopoetických kmenových buněk a je prevencí maligní transformace. Autofagie nejen druhem buněčné...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

09.01.2019 - Komenzální Enterobacteriaceae chrání před kolonizací Salmonella kompeticí o kyslík Novorozenci jsou velmi citlivý k patogenům způsobujícím infekce gastrointestinálního traktu, nejsou však známy mechanismy, které za tím stojí. Autorům se...
PNAS

PNAS

08.01.2019 - Autokrinní regulace „osudu“ mezenchymálních progenitorových buněk řídí erupci zubů Formování funkční skeletální tkáně vyžaduje vysoce organizované kroky v diferenciaci mezenchymálních progenitorových buněk. Dentální folikuly (DF)...
JACI

JACI

04.01.2019 - Pšeničné a obilné amyláza-trypsinové inhibitory exacerbují střevní i plicní alergickou imunitní odpověď v humanizovaných myších Amyláza-trypsinové inhibitory v pšenici a příbuzných obilovinách je potentní aktivátor myeloidních vrozených...
NEJM

NEJM

03.01.2019 - Suplementace vitamínem D a prevence rakoviny a kardiovaskulárních nemocí V posledních letech se hovoří o důležitosti vitamínu D, a to i v souvislosti s prevencí rakoviny a kardiovaskulárních nemocí. Relevantní randomizovaná studie však chyběla....
Blood

Blood

03.01.2019 - Malomolekulární inhibitor BCL6 efektivně léčí myši s nesklerodermatózní chronickou GvH nemocí Prognóza pacientů se steroid dependentní nebo refrakterní chronickou GvH nemocí je špatná. Jedinou možností je podávat ibrutinib, který je schválen...
Pediatrics

Pediatrics

02.01.2019 - Mupirocin pro dekolonizaci novorozenců od Staphylococcus aureus na neonatální JIP Staphylococcus aureus je častou příčinou sepse u dětí na novorozenecké JIP. Kolonizace nosní sliznice a pokožky předchází invazivní infekci. Je tedy vhodné zaměřit...
The Journal of...

The Journal of Immunology

31.12.2018 - Císařský řez narušuje střevní mikrobiotu a tím i imunitní odpověď Epidemiologické studie dokládají, že děti, které se narodí císařským řezem (CS) mají vyšší riziko, že se u nich objeví chronické zánětlivé nemoci. Má se za to, že...
JID

JID

28.12.2018 - CXCL5 jako regulátor funkce neutrofilů u kožního melanomu Melanom patří mezi agresivní typy rakoviny kůže a je spojený se změnami exprese mnohých chemokinů a chemokinových receptorů, které výrazně ovlivňují růst a šíření nádoru....
NEJM

NEJM - December 27, 2018

28.12.2018 - Udržovací léčba olaparibem u pacientek s nově diagnostikovaným karcinomem ovarií Většina žen s nově diagnostikovaným karcinomem ovarií má relaps během 3 měsíců po standardní terapii, tj. chirurgický zákrok + platina. V této studii autoři...
The Lancet

The Lancet

21.12.2018 - Pegbelfermin v léčbě pacientů s nealkoholickou jaterní steatohepatitidou, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná fáze 2a Pegbelfermin, PEGylovaný analog lidského fibroblastového růstového faktoru FGF21, dle předešlých studií...
NEJM

NEJM

20.12.2018 - Celosvětové celoživotní riziko iktu během 25 let Riziko iktu bylo v této studii hodnoceno dle regionů, zemí a globálně. Jednalo se o data získaná mezi lety 1990‒2016. Celkové celoživotní riziko iktu od věku 25 let do smrti je 24,9 %, riziko mezi...
Blood

Blood

20.12.2018 - Azacitidin s nebo bez eltrombopagu v první léčebné linii pacientů se středně až vysoce rizikovým myelodysplastickým syndromem s trombocytopenií Léčba azacitidinem u myelodysplastických syndromů exacerbuje trombocytopenii během prvního léčebného...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

16.12.2018 - Laktát produkovaný symbiotickými bakteriemi zrychluje vývoj epitelu mediovaný intestinálními kmenovými buňkami Střevní mikrobiota je nepostradatelná pro udržení správné funkce střeva a homeostázy v něm. Ale mechanismy, kterými je homeostáza...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology - December 15, 2018

15.12.2018 - Meteorin-like/Meteorin-β jenový imunoregulační cytokin spojený se zánětem Autoři popsali nový cytokin kódovaný genem nazvaným Meteorin-like (Metrnl). Metrnl je malý (∼28 kDa) sekretovaný protein exprimovaný aktivovanými makrofágy a buňkami...
Blood

Blood

14.12.2018 - Unikátní závislost Sos1 v KrasG12D indukované leukemogenezi Některé předešlé studie prokázaly, že KrasG12D je více onkogenní než Nras u hematologických malignit. Silnou onkogenní leukemogenní aktivitu KrasG12D se připisuje také jeho unikátní...
NEJM

NEJM

13.12.2018 - Imunitní únik AML buněk během relapsu po alogenní transplantaci Konsolidační terapie u akutní myeloidní leukémie, alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk je ověřenou léčbou, při níž dochází také k reakci mediované graft vs....
PNAS

PNAS

12.12.2018 - Biparentální dědičnost mitochondriální DNA Ačkoli se objevovaly otázky ohledně možnosti přenosu paternální mitochondriální DNA (mtDNA) na potomky, bylo přijímáno, že mtDNA se dědí pouze od matky. Autoři identifikovali nepříbuzné...
PNAS

PNAS

11.12.2018 - Zralé oligodendrocyty mohou remyelinizovat axony Endogenní remyelinizace v CNS může vést až k obnovení funkcí, ale např. u roztroušené sklerózy nedochází ke kompletní obnově myelinu. Podpora remyelinizace je hlavním terapeutickým cílem k...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

10.12.2018 - Ztráta funkce NLRP3 jako profylaxe proti GvH nemoci NLRP3 je zapojen do patogeneze GvH nemoci, ale mechanismus působení není zcela znám. K ozřejmení vlivu NLRP3 na hepatickou GvH nemoc byl vytvořen myší model alogenní transplantace hematopoetických...
The Lancet

The Lancet

09.12.2018 - Ixekizumab, interleukin 17A antagonista, v léčbě ankylozující spodlylitidy u pacientů bez předchozí biologické léčby bDMARD (biological disease-modifying anti-rheimatic drugs) jsou doporučovanou léčbou u spondylartritidy, které nereagují na...
JACI

JACI - December 2018

07.12.2018 - Mastocyty regulují CD4 lymfocytární diferenciaci v nepřítomnosti prezentace antigenu Antigen prezentující buňky mají schopnost iniciovat a regulovat vrozenou i adaptivní imunitní odpověď. V předešlé studii autoři odhalili roli NAD+ v T...
NEJM

NEJM

06.12.2018 - Pantoprazol u pacientů s rizikem krvácení do GIT na JIP Profylaxe vzniku vředů v GIT, gastrointestinální stres s ulcerací, je často podávání pacientům na JIP, ale benefit této léčby není zcela potvrzen. Autoři vytvořili evropskou...
Blood

Blood - December 06, 2018

06.12.2018 - Indolové deriváty produkované střevní mikrobiotou limitují skrze IFN 1 odpověď GvH nemoc Střevní mikrobiota u pacientů po alogenní transplantaci kostní dřeně moduluje reakci GvH a systémový zánětlivý stav, který je iniciovaný dárcovskými T...
PNAS

PNAS

05.12.2018 - Biologicky dané pohlaví ovlivňuje účinnost vakcíny a ochranu před chřipkou u myší Biologicky dané pohlaví ovlivňuje adaptivní imunitní odpověď, která může mít vliv na průběh chřipkové infekce i účinnost vakcíny. Autoři infikovali...
JEM

JEM

04.12.2018 - TLR8 a jeho endogenní ligand miR-21 přispívají i neuropatické bolesti v myších DRG Toll like receptory 8 (TLR8) rozpoznávají nukleové kyseliny a jejich aktivace je spojená s bolestí a svědění. V této studii autoři vytvořili Tlr8−/− myši,...
The Lancet

The Lancet - Dec 01, 2018

02.12.2018 - Účinnost a bezpečnosti filgotinibu v léčbě pacientů s aktivní psoriatickou artritidou (EQUATOR) JAK1 signální cesta je zapojena do patogeneze proriatické artritidy. Autoři ve druhé fázi studie sledovali účinnost a bezpečnost filgotinibu,...
Blood

Blood

30.11.2018 - TET2 deficit vede k CSF závislé klonální expanzi dysfunčnícherytroidních progenitorů Myelodysplatický syndrom (MDS) patří mezi klonální poruchy hematopoetické kmenové buňky, což vede k inefektivní hematopoéze. U pacientů je často anémie, ale...
NEJM

NEJM

29.11.2018 - Efekt genetické diagnostiky u pacientů s předtím neurčenou nemocí Mnoho pacientů s obtížemi zůstává bez diagnózy i přesto, že jsou podrobně vyšetřování. UDN (undiagnosed disease network) je multidisciplinární model, který má odhalovat...
PNAS

PNAS

28.11.2018 - Role humorální imunity proti HBV v patogenezi akutního jaterního selhání Infekce virem hepatitidy B je spojená i s akutním selháním jater (ALF), kdy je jedinou možností provést transplantaci jater, jinak stav končí smrtí pacienta. Vzhledem k velmi...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

26.11.2018 - Aeroalergeny exacerbují infekci Histoplasma capsulatum Alergeny, jako např. roztoči a papain, indukují silnou Th2 odpověď, která je spojená také s nárůstem hladin IL-4, IL-5 a IL-13 a eosinofilií v dýchacích cestách. Histoplasma capsulatum je...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

23.11.2018 - Osa IL-23-IL-22 reguluje střevní mikrobiální homeostázu a ochraňuje před dietou indukovanou aterosklerózou Střevní mikrobiom, komenzální bakterie, jsou zapojené do regulace imunitní odpovědi, a naopak, imunitní systém a cytokinová signalizace...
The Lancet

The Lancet

23.11.2018 - Vliv lorcaserinu na prevenci a remisi diabetu typu II u pacientů s nadváhou nebo obezitou Existuje přímá souvislost mezi tělesnou váhou a rizikem diabetu. Lorcaserin je selektivní agonista serotoninových 2C receptorů, který suprimuje chuť k jídlu a...
NEJM

NEJM

22.11.2018 - AR101 orální imunoterapie pro léčbu alergie na arašídy Pro léčbu alergie na arašídy není schválená terapie, přestože tento typ může pacienta i ohrozit na životě. Třetí fáze studie pracovala s pacienty s alergií na arašídy ve věku 4‒55...
Blood

Blood

22.11.2018 - Transferinový receptor 2 je potenciálním cílem pro léčbu β-talasémie β-talasémie jsou genetické choroby, které jsou charakterizovány anémií, neefektivní erytropoezu a přetížením železem. Současné terapeutické postupy u těžkých případů...
PNAS

PNAS

20.11.2018 - Ochranná imunita v rekurentních stafylokokových infekcích reflektuje lokalizovanou imunitní signaturu a „paměť“ makrofágů Staphylococcus aureus je jednou z nejčastějších kožních a podkožních infekcí (SSSI). Předešlou studií se odhalila...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

19.11.2018 - Norovirová infekce u myší indukuje Th1 zánětlivou odpověď na potravinové antigeny Střevní reovirové infekce aktivují Th1 imunitní odpověď na potravinové antigeny. Je otázka, zda takto nepůsobí i další viry. Autoři prokázali, že akutní CW3...
The Lancet

The Lancet

18.11.2018 - Časná léčba vaginálních bakteriálních infekcí klindamycinem v těhotenství Předčasný porod, před 37. týdnem, je nejčastější příčinou perinatální mortality a morbidity. Léčba vaginálních bakterióz během těhotenství může redukovat...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

16.11.2018 - Pretransplantační hodnoty sérového citrulinu predikují GvH nemoc Potransplantační biomarkery akutní GvH nemoci a nerelapsové mortality po allogenní transplantaci hematopoetických buněk jsou intenzivně zkoumány, ale nejsou vytipovány markery, které...
NEJM

NEJM

15.11.2018 - Přežití po minimální invazivní radikální hysterektomii u pacientek v časném stadiu rakoviny cervixu Minimálně invazivní chirurgické postupy jsou alternativou k otevřené operaci při radikální hysterektomii u pacientek v časných stadiích...
Blood

Blood

15.11.2018 - Notch signalizace mediovaná delta-like ligandem 1 a 4 kontroluje patogenezi chronické GvH nemoci u myší Chronická GvH nemoc je hlavní příčinou komplikací po alogenní transplantaci hematopoetických buněk (all-HCT) a zůstává tak oblastí v...
PNAS

PNAS

14.11.2018 - microRNA-378 podporuje autofagii a inhibuje apoptózu v kosterních svalech Metabolická regulace buněčné smrti je velmi komplexní a programovaná. Během života buňky je mnoho checkpointů, které určují její další osud buňky v reakci na metabolické...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

13.11.2018 - Leukocytární CD300a vede k rezoluci myšího alergického zánětu CD300a je inhibiční receptor exprimovaný mastocyty a eozinofily během alergického zánětu. Zatím nebyla určována dynamika exprese a potenciální role v rezoluci zánětu. Autoři...
JEM

JEM

09.11.2018 - Neutrofily podporují homeostázu i patologický stav v naivních tkáních Neutrofily infiltrují tkáně, které jsou poškozené, narušené a pomáhají je ochránit a podpořit regeneraci. Mohou však také naopak tkáně vážně poškodit. Doposud se...
Blood

Blood

08.11.2018 - Mutace genu EPHB2 vede k vážných funkčním defektům trombocytů EPHB2 tyrozin kinázový receptor je zapojen do trombocytárních funkcí. Autoři popisují, že varianta EPHB2 genu ovlivnila trombocyty u dvou sourozenců (P1 a P2) z rodiny s případy...
PNAS

PNAS

07.11.2018 - Kódující mutace v NUS1 se podílení na Parkinsonově nemoci Celogenomovým sekvenování byly úspěšně identifikovány genetické faktory stojící za familiální nebo sporadickou Parkinsonovou nemocí. Zatím však nebylo zkoumáno, jak se do patogeneze...
NEJM

NEJM

07.11.2018 - Jedna dávka zoliflodacinu při léčbě urogenitální gonorrhoey Stále se zvyšuje rezistence Neisseria gonorrhoeae, a je tedy tlak na vývoj nových terapií. Zoliflodacin je nové antibiotikum inibující DNA biosyntézu. V multicentrické studii, druhé...
The Journal of Allergy...

The Journal of Allergy and Clinical Immunology

06.11.2018 - IgD aktivované mastocyty indukují syntézu IgE B lymfocyty v nasálních polypech U pacientů s chronickou rhinosinusitidou (CRS) je popsána zvýšená lokální exprese IgD, jaký to má klinický význam zatím nebylo popsáno. Autoři zjišťovali expresi a...
Pediatrics

Pediatrics

06.11.2018 - Vakcinace a riziko dětské IgA vaskulitidy IgA vaskulitida se může rozvinout po vakcinaci. Zatím se však tato teorie opírá o případové studie a robustní epidemiologická data chybí. Autoři se snažili o vytvoření studie, která si kladla za cíl...
AJHG

AJHG

03.11.2018 - Bialelické mutace v LRRC56, který kóduje protein asociovaný s intraflagelárním transportem, způsobuje defekty mukociliárního clearence a laterality Primární defekty v motilitě cílií vedou k dysfunkci aparátů odpovědných za generování toku...
Blood

Blood

02.11.2018 - Aberantní exprese CD137L je indukována GATA6 zvýšenou expresí a podporuje progresi kutánního T lymfocytárního lymfomu Na aktivovaných T lymfocytech a antigen prezentujících jsou exprimovány CD137 a jeho ligand CD137L, tyto molekuly jsou zvýšené...
NEJM

NEJM

01.11.2018 - Nintedanib plus sildenafil u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou Nintedanib je schválenou léčbou idiopatické plicní fibrózy (IPF). Předchozí studie ukazují, že benefit může přinést také sildenafil. Autoři vytvořili randomizovanou studii,...
PNAS

PNAS

31.10.2018 - Herpesvirus akceleruje neurozánět u nehumánních primátů v modelu roztroušené sklerózy Roztroušená skleróza je komplexní progresivní autoimunitní onemocnění, které může být u vnímavých jedinců spuštěno po vystavení environmentálních...
Reproduction

Reproduction

30.10.2018 - IDO suprimuje cytotoxicitu NK buněk v odpovědi na ektopické endometriální buňky endometriózy Endometrióza je charakterizována implantací funkční endometriální tkáně mimo děložní dutinu. Udává se, že postihuje přibližně 15 % žen v...
The Lancet

The Lancet

27.10.2018 - Albiglutid u pacientů s diabetem II a kardiovaskulární nemocí Agonisté glukagon-like 1 receptoru se liší svou chemickou strukturou, trváním akce a vlivu na pacienty. Kardiovaskulární efekt při užívání abliglutidu 1x týdně u pacientů s diabetem...
Blood

Blood - October 25, 2018

26.10.2018 - Interakce s endotelem prodlužuje život a zvyšuje migraci neutrofilů ve 3D modelu s P. aeruginosa Infiltrace neutrofily do tkáně je základním prvkem obrany hostitele a odstranění patogena. Ačkoli je do transendoteliální migrace neutrofilů zapojeno...
NEJM

NEJM

25.10.2018 - VX-659–tezacaftor–ivacaftor u pacientů s cystickou fibrózou hetero- nebo homozygotních Phe508del Nová generace léků na cystickou fibrózu je zastoupená CFTR (transmembrane conductance regulator) korektorem VX-659 v trojité kombinaci s tezacaftorem a...
PNAS

PNAS

24.10.2018 - LSECtin je zapojen do clearance apoptotických buněk makrofágy a podporuje regeneraci střevní sliznice Narušení střevní slizniční/epiteliální vrstvy vede k zánětlivým onemocněním střeva, ale celulární a molekulární regulace intestinální...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

23.10.2018 - Inhalovaný IL-10 suprimuje tumorigenezi v plicích přes narušení osy zánětlivé makrofágy−Th17 lymfocyty Intratracheální podání IL-10 suprimuje IL-17 způsobenou na CD4+ T lymfocytech dependentní tumorigenezi u LSL-K-ras myšího modelu karcinomu...
Journal of...

Journal of Investigative Dermatology

22.10.2018 - TGFβ, fibronektin a integrin α5β1 podporuje invazi bazocelulárního karcinomu Bazocelulární karcinom je nejčastějším typem nádorových afekcí kůže a je častým problémem stárnoucí populace. Dle klinických a histologických charakteristik se BCC...
The Lancet

The Lancet

20.10.2018 - Konzervativní terapie v primární péči ‒ kortikoidní injekce vs. fixační dlaha na noc V této studii autoři srovnávali efektivitu, jak ve výsledku, tak ekonomickou, konzervativní léčby syndromu karpálního tunelu. Konzervativní léčba může...
Blood

Blood

19.10.2018 - Mnohočetný myelom, CD8+ T lymfocyty a TIGIT Autologní transplantace kmenových buněk (SCT) je standardní terapií u mnohočetného myelomu, pacientům prodlužuje přežití bez progrese. Malá kohorta pacientů dosáhne dlouhodobé kontroly nad nemocí, ale...
NEJM

NEJM

18.10.2018 - Efekt suplementů s n-3 mastnými kyselinami u diabetu mellitu Zvýšený příjem n-3 mastných kyselin je dle observačních studií spojený se snížením rizika kardiovaskulárních nemocí, ale tyto výsledky zatím nebyly ověřeny v randomizované studii....
Cell - Immunity

Cell - Immunity

17.10.2018 - B lymfocyty jsou dominantní antigen prezentující buňky, které aktivují naivní CD4 T lymfocyty po imunizaci nanočásticemi s antigenem z viru B lymfocyty mohou prezentovat antigen CD4 T lymfocytům. Doposud se za hlavní aktivátory naivních CD4 T...
PNAS

PNAS - October 16, 2018

16.10.2018 - NMDAR-Abs mění dynamiku kortikálních mikrookruhů Autoprotilátky proti NMDA receptorům (NMDAR-Abs) způsobují autoimunitní encefalitidu s různými změnami na EEG. Nemoc se klinicky projevuje jako změny chování, často je pacientovi zprvu dána i...
The Lancet

The Lancet

13.10.2018 - Účinnost a bezpečnost ustekinumabu u pacientů s aktivním systémovým lupusem: multicentrická dvojitě zaslepená randomizovaná kontrolovaná studie fáze 2 Ustekinumab je monoklonální protilátka cílící na IL-12 a IL-23 a je schválený pro léčbu...
Blood

Blood

12.10.2018 - Fáze 1b studie s použitím obinutuzumabu, ibrutinibu a venetoclaxu u relabující refrakterní chronické lymfatické leukémie Cílená terapie zahrnující anti-CD20 monoklonálních protilátek, tj. obinutuzumab, inhibitor Brutonovy kinázy ibrutinib a...
NEJM

NEJM - October 11, 2018

11.10.2018 - Načasování dialýzy u pacientů s akutním poraněním ledvin a septickým šokem Akutní renální poranění je nejčastější komplikací u pacientů v septickém šoku a výrazně zvyšuje riziko úmrtí pacienta. Součástí terapie je také...
The Journal of...

The Journal of Immunology - October 15, 2018

11.10.2018 - Virus chřipky A způsobuje chronickou plicní nemoc, která je v místě zbytků aktivní virové RNA Klinické a experimentální observace předpokládají, že chronická plicní nemoc má přímou souvislost s virovými respiračními infekcemi. Zatím však...
PNAS

PNAS - October 09, 2018

09.10.2018 - VEGF B je silný antioxidant VEGF B byl objeven již před mnoha lety. Zatímco VEGF A byl detailně zkoumán, resp. jeho funkce, u VEGF B tomu tak není. Nejsou známy funkce ani zapojení do signalizace. Léky, které inhibují VEGF B a ostatní členy VEGF...
AJHG, June 07, 2018

AJHG, June 07, 2018 - June 07, 2018

08.06.2018 - https://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(18)30159-9 βIV spektrinopatie způsobují mentální retardaci, vrozenou hypotonii a motorickou axonální neuropatii βIV spektrin je spojen s ankyrinem G (AnkG) a clusteroují iontové kanály na iniciálních...