Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy NEJM

NEJM

NEJM

23.06.2022

Intravenózní podání vitamínu C pacientům se sepsí na jednotce intenzivní péče

Studie, které zjišťovaly přínos nitrožilní aplikace vitamínu C v kombinaci s vasopresory u pacientů se sepsí, doposud nepřinesly jednoznačné výsledky.
Autoři vytvořili randomizovanou, placebem kontrolovanou studii, v níž bylo 872 pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče se sepsí; 435 pacientům byl aplikován vitamín C a 437 pacientů patřilo do kontrolní skupiny. Primárním výstupem byl výskyt úmrtí z jakékoli příčiny nebo perzistující orgánová dysfunkce do 28. dne léčby.
Do 28 dní zemřelo či mělo orgánové dysfunkce 191 ze 429 pacientů s vitamínem C, tj. 44,5 %, v kontrolní skupině došlo k úmrtí u 167 ze 434 pacientů, tj. 38,5 %. Do 28 dní zemřelo 152 ze 429 pacientů s vitamínem C (35,4 %) a 137 ze 434 pacientů z kontrolní skupiny (31,6 %). Perzistující orgánové dysfunkce byly zaznamenány u 9,1 % pacientů s vitamínem C a u 6,9 % pacientů v kontrolní skupině. Závažnost poškození orgánů byla shodná v obou skupinách, stejně tak 6měsíční přežití, kvalita života atd.
Výsledky ukazují, že dospělí pacienti se sepsí, kteří dostávají vasopresory, mají po podání infuzí vitamínu C vyšší riziko úmrtí a perzistující orgánové dysfunkce.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2200644


Účinnost vakcíny proti RSV po vystavení viru
RSV (human respiratory syncytial virus) může být příčinou morbidity i mortality u starších pacientů. V této studii se určovala účinnost vakcíny proti RSV mezi dospělými ve věku 18 až 50 let. Dobrovolníci byli rozděleni 1 : 1 do skupin (vakcína vs. placebo). Po 28 dnech byli účastníci intranasálně vystaveni RSV. Ve stanovených časových úsecích byla provedena detekce viru, zkontrolovány symptomy, které byly zařazeny do skupin dle závažnosti.
Účinnost vakcíny po vystavení viru byla 86,7 % pro symptomatickou infekci potvrzenou jakoukoli detekovatelnou virovou RNA v nejméně 2 po sobě následujících dnech. Medián AUC pro virovou nálož RSV (hodiny × log10 kopií na mililitr) měřený pomocí testu RT-qPCR byl 0,0 ve skupině s vakcínou a 96,7 ve skupině s placebem. Geometrický průměr nárůstu faktoru od výchozí hodnoty v RSV A-neutralizačních titrech 28 dní po injekci byl 20,5 ve skupině s vakcínou a 1,1 ve skupině s placebem. Ve skupině s vakcínou byla zaznamenána větší lokální bolest v místě vpichu než ve skupině s placebem. V žádné ze skupin nebyly pozorovány závažné nežádoucí účinky.
RSVpreF vakcína byla bezpečná a efektivní proti symptomatické infekci a vylučování viru.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116154

Bibliografické údaje:

Titul: VOL. 386 NO. 25
Vydavatel: Massachusetts Medical Society
ISBN: 1533-4406
Odkaz na stránky: https://www.nejm.org/toc/nejm/386/25