Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

04.08.2022

Rozdílné role IL-1α a IL-1β u infekce rohovky vyvolané Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa je patogenem, který vyvolává závažné kožní, plicní a oční infekce. Autoři se zaměřili na keratitidu vyvolanou P. aeruginosa, která může vést až ke slepotě. Během časné fáze infekce dochází k influxu buněk vrozené imunity, z nichž 90 % tvoří neutrofily. V předešlé studii autoři zjistili, že během infekce dochází k nárůstu prozánětlivých cytokinů IL-1α a IL-1β. V porovnání s wild-type (WT) myšmi se u infikovaných Il-1b-/- myší vyvinulo závažnější onemocnění rohovky se zhoršenou schopností zabíjet bakterie, neboť dochází k narušení rekrutování neutrofilů. Neutrofily jsou navíc také producenty IL-1α a IL-1β. V této studii byla hodnocena role IL-1α a IL-1β během infekce P. aeruginosa. Autoři inokulovali rohovku myší Il-1a-/- a IL-1b-/- nebo dvojitě negativních myší. Il-1b-/- a dvojitě negativní myši měly výrazně vyšší bakteriální nálož, která odpovídala opožděnému rekrutování neutrofilů a monocytů do rohovky. Il-1a-/- myši vykazovaly opačný fenotyp. Byla zvýšená bakteriální clearance v porovnání s WT myšmi, a to i přesto, že nebyl výrazný rozdíl v rekrutování neutrofilů. U Il-1a-/- myší však byl zaznamenán výraznější prozánětlivý transkriptomový profil a elevace C1q komplementu. Z výsledků tedy vyplývá, že cytokin Il-1α hraje během infekce výraznou roli a může omezovat imunitní odpověď.
https://www.jimmunol.org/content/209/3/548

Nový monocytární subset CD135+ u myší s rozdílnou diferenciační cestou a antigen-prezentačními schopnostmi

Mononukleární fagocytární systém (MPS), tvořený monocyty/makrofágy a dendritickými buňkami, hraje důležitou roli v předávání informací mezi vrozenou a získanou imunitou. Autorům se podařilo identifikovat nový subset CD135+ monocytů u myší. Ty byly nalezeny v kostní dřeni, slezině a periferní krvi. Tyto buňky navíc exprimovaly markery specifické pro dendritické buňky, včetně hlavního histokompatibilního komplexu II a CD209a společně s markery, které jsou typické pro monocyty/makrofágy. Tento nový subset fagocytoval bakterie a aktivoval naivní T lymfocyty. CD135+ monocyty byly derivované přímo z progenitorů makrofágových dendritických buněk, nikoli z běžných monocytárních progenitorových buněk nebo jiných monocytárních subsetů. To naznačuje, že se liší od běžných monocytů. Tato zjištění rozšiřují naše chápání sítě MPS, která reguluje imunitní odpovědi pro obranu hostitele.
https://www.jimmunol.org/content/209/3/498

Bibliografické údaje:

Titul: Vol. 209, Issue 3
Vydavatel: The American Association of Immunologists, Inc.
ISBN: 1550-6606
Odkaz na stránky: https://www.jimmunol.org/content/209/3